Tag Archives: Aqaid

Nabi Ko Apni Tarah Kahna Kafiro Ka Tariqa

Ambiya kiraam ko apne jesa bashar kahne wale kuffar the hawala  daikhe

Allah ta’laa farmate he

1  yani to uski qom ke sardar jo kafir hue bole hum to tumhe apne hi jesa aadmi daikhte  he (kanjul imaan para 12 rukuh 3)

2  tum to nahi mager hum jase aadmi  (kanjul imaan para 22 rukuh 18)

3  kafiro ne hazrat shoieb alahisalaaam  se kaha ki tum humare hi misl bashar ho (kanjul imaan para 19 rukuh 14)

4 kafiro ne hazrat saleh ahaisalaam se kaha ki tum hamare hi tarah bashar ho (kanjul imaan para 19 rukuh 12)

in ayato se saaf maloom hua ki ambiya kiraam ko apni tarah bashar kahna kufr he or ye tariqa kafiro ka he

Namaz Me Hath Bandhne Ka Tareeqah

RASOOLULLAH sallallaho alaihe wasallam KE HATH BAANDHNE KI KAIFIYAT:

Ahl-e-Sunnat Wal Jama’t, Ahnaaf ke Nazdeek Namaz me Hath baandhna Ek Sunnat hai, aur Mardon ke Nye Naaf

(Navel) ke Neeche hath baandhna doosri Sunnat hai.

Aur Ahnaaf ke Nazdeek Hath baandhne ka Sab se AFZAL TAREEQA ye hai ke Daayein hath ki Hatheli ko Bayein hath ki

Pusht (Back) par rakhein aur Angoothe (Thumb) aur Chhangli (Chhoti Ungli, Little Finger) se Baayein hath ke Gattey ko

pakdein aur Darmiyaan (Middle) ki 3 Ungliyon ko Kalaa’i (Fore-arm) par rakhein.

Is masla’ me Ahaadees 3 Qism ki aayi hain.

 1. Wa’il bin Hujar ki rivayat me hai, “Rasoolullah ne daayein (Right) hath ko

baayein (Left) hath per rakha.” [Saheeh Muslim 1/173 H#891]

 1. Halaki rivayat me hai, “Rasoolullah sallallaho alaihe wasallam Apna Baayan hath Daayein hath se pakarte

the.” [Jami’ Tirmizi 1/59 H#238, Imam Tirmizi farmate hain, “Hadees-e-Hulab HASAN (Good) hai, is

per a ma I hai Sahaba , Taaba’een  aur unke baad ke Ahl-e-Ilm ka ke da ay an hath Baayein hath

per rakha jaaye, ba z Ahl-e-Ilm kehte hain ke Hath ko Naaf ke oopar baandhein aur ba z kehte hain ke Naaf ke neeche

baandhein aur Ye sab Jayez hai Unke Nazdeek]

Imam Tirmizi ne SALAF ke sirf 2 hi Mazhab naqal kiye hain, 1. Naaf se oopar Hath baandhna aur 2. Naaf ke

Neeche hath baandhna. Seene per hath baandhne wala Mazhab Unhone zikr hi Nahi kiya. Agar Sahaba, Taaba’een ya

Tabe Taaba’een Seene per hath baandhne wale hote to Wo is mauqe’ per zaroor naqal farmate.

Hadees-e-Hulab me Baayein hath ko Daayein hath se pakarne ka Zikr hai; aur Pakarne ke liye Hatheli aur

Ungliyaan iste’maal hot/ hain.

 1. Sahal bin Sa’d ki rivayat me hai, “Logon ko Hukm diya jaata tha ke, Namaz me Daayein hath ko

Baayein ZIRAA’I (baazoo) par rakhein.” [Bukhari H#702]

FAAYDA: Hamaare batlaye hue Tareeqe par in 3 Qism ki SAHEEH AHAADEES par amal ho jata hai. Jab Dayein hath ko

Bayein hath ki pusht par rakha to Pehli Hadees par amal hua. Jab Angoothe aur Chhangli se Gattey ko pakda to

Doosri Hadees par amal hua aur Jab 3 Ungliyon ko Bayein Baazoo ki Kalaa’i par rakha to Teesri Hadees par amal

hua.

TATBEEQ KI DALEEL: Imam Abi Haneefah ne Ahaadees me Ittihaad (Unity), Jod (Joint) aur Tatbeeq ki Jo

Soorat pesh ki hai, iski Daleel Wa’el bin Hujar se marwi Ahaadees hain.

 1. Wa’il bin Hujar ki rivayat me hai, “Rasoolullah GoJL^ <kAz <uil ^JL>) ne apna daayan (Right) hath

baayein hath per Gattey ke qareeb rakha hua tha.” [Sunan Daarmi H#1288, Ye Hadees SANAD ke lihaaz se

SAHEEH hai balke Sahih Bukhari aur Sahih Muslim ki Shart per hai]

 1. Wa’il bin Hujar ki ek aur rivayat me hai ke: “Daayein hath ko baayein hath ki Pusht aur AR-RUSGHI

(Gattey, Wrist) aur AS-SAA’ID (Kalaa’i, fore-arm) par rakha. [Sunan Nasa’i 1/141 H#892; Saheeh Ibne Hibban

H#1860, Iski Sanad SAHEEH hai aur iske Raavi Mu’tabar hain]

Qaara’een-e-Kiraam! Fuqaha’-e-Ahnaaf ki is Umdah TATBEEQ ke mutabiq Aap hath pakrenge to ek sath hi Aap ka Kayi

Ahaadees per amal ho Jaayega (Alhamdulillah). Phir Un Hathon ko Jism ke agley hisse per rakhenge to Unka Qayem-e-

Muqaam ba’zLogon ke liye Naaf ke neeche banega.

AITRAAZ: Ek Ghair-Muqallid ne kaha Saa’id = Kohni (elbow) aur Hatheli ke darmiyan (upar ki taraf) ko kahte hain.

[Mu’ajjam wasit 1/430] Phir kaha ke AS-SAA’ID se muraad poora AS-SAA’ID hai, kuch SAA’ID nahi. Aur ye bhi kaha

ke ba’z SAA’ID ki Takhsees (ya’ni Khaas) kisi hadees me nahi hai lihaazah poori SAA’ID par haath rakhna lazim hai.

AL-JAWAAB: AS-SAA’ID ka jo ma’na Ghair-Muqallideen ne bayaan kiya hai issey Ahnaaf ki TATBEEQ ko kya Nuqsan.?

Aur jo kaha hai ke As-Saa’id se muraad poora As-Saa’id hai, kuch Saa’id nahi aur kuch Saa’id ki Takhsees kisi Hadees

me nahi hai ye Ghair-Muqallideen ka baatil Qiyaas hai. Kyonke [Sunan Nasa’i] me maujood Wa’il bin Hujar ki Hadees jo oopar naqal hai, isme saaf saaf likha hai ke hath ko AR-RUSGHI (Gattey, Wrist) aur AS-SAA’ID per

rakha. Ab rahi baat ke Yahan per AS-SAA’ID se muraad koi Khaas hissa hai ke nahi.? Qaara’een-e-Kiraam! Aap Khud

TAJRUBAH kar ke dekh sakte hain ke Gattey (Wrist) per Jab Aap hath rakhenge to AS-SAA’ID ke kounse Hissey per aap

ke hath aayenge.? Bila shuba Aap ke hath Kalaa’I (Fore-arm) per aayenge. Ghair-Muqallideen ka ye kehna ke AS-

SAA’ID ki Takhsees kisi Hadees me nahi hai bilkul Ghalat hai, albatta SIRAAHAT se nahi aaya hai per thhori si Aql

lagaayenge to ma’loom ho jaayega ke AS-SAA’ID ka wo KHAAS hissa KALAA’I (Fore-Arm) hai.

HATH NAAF (NAVEL) KE NEECHE RAKHNA CHAHIYE:

Ahl-e-Sunnat wal Jama’t, Ahnaaf ke nazdeek Namaz me Hathon ko Naaf ke neeche rakhna Ahsan aur Behtar

Tareeqa hai. Agar kisi ne Naaf par hath baandhe to bhi Durust hai, albatta Seene par hath baandhna Mardon ke Nye

durust nahi Kyonke is se Aurton se mushabihat (Imitation) hoti hai aur Yahoodiyon se bhi mushabihat hai. Haan, Aurton

ke liye Seene par hath baandhna Ijma’-e-Ummat se sabit hai aur Usoo/-e-Satark\ bunyaad per hai (ya’ni Seene per

hath baandhengi to Unke liye zyadah Pardah ka baa’is banega, is se Jism ke A’izaa Kushaadah nahi hongey). Aur Ijma’

(Ya’ni Ummat ka kisi baat per Jama’ hona) Shara’i Daleel hai. Naaf ke Neeche hath baandhne ke Ta’lluq se ba’z

Ahaadees Saheeh hain aur ba’z Ahaadees Za’eef (Kamzor, Weak) hain.

 1. Allah ta’la ka irshaad hai: “Namaz padhiye apne Rabb ke liye aur Qurbani kijiye.” [Surah Al-Kausar:2]

Hazrat Ali, Allah ta’la ke is farmaan ki tafseer karte hue farmate hain ke Namaz me Dayein hath ko

Bayein hath par Naaf ke neeche rakhna. [Sunan Al-Azram ba-hawala At Tamheed 8/164]

 1. Muhaddis Abu bakar bin Abi Shaibah – Wakee’ – Moosa bin Umair – Alqamah bin Wa’il – Wa’il bin

Hujar farmate hain ke “Maine Nabi Sallallahu alyhi wa Sallam ko dekha ke Namaz me apne Daayein

hath ko baayein hath par Naaf ke neeche rakha.” [Musannaf Ibne Abi Shaibah 1/427, Hadees no. 6]

Qasim bin Qutloobagha Misri farmate hain ke is Hadees ki Sanad (Chain) Jayyid hai. Muhaddis Abu Tayyab

farmate hain ke Ye Hadees Sanad ke lihaaz se Mazboot hai. Sheikh Aabid Sindhi ne kaha ke iske

Rijaal Siqah (Sachche Aadmi, Trustworthy) hain.[Bazal Al-Maj’hood 2/23; At-Taaleequl Hasan 1/70]

AITRAAZ: (Naam Nihaad) Ahl-e-Hadeeson ne Is Hadees me Ahnaaf per (Naaf ke Neeche) ka lafz Izaafa karne ki

Tohmat lagayi hai.

AL-JAWAB: Ye Ghair-Muqallideen ka Khaalis Jhootha] warna SHAHADAT-E-SHAR’IYAH se Sabit karein ke Falaan

Hanafi ne falaan Saal me falaan Mahine me falaan Taareekh ko falaan Nusqe me Ye izaafa kiya hai? Qasim bin

Qutlubagha (879 Hijri ne (Naaf ke neeche) lafz ko naqal kar ke HADEES ko SAHEEH farmaya. Inke is

Nusqey par qareeb 300 saal tak Arab wa Ajam ke kisi Muhaddis ne Aitraaz nahi kiya. Jisne sab se pehle Aitraaz kiya, Wo

Muhammad Hayaat Sindhi tha, Jo asal me Shia’ tha lekin Taqiya kar ke Khud ko Hanafi kehta tha. Maulana Qayem

Sindhi wa Hashim Sindhi ne Saheeh Nusqey me (Naaf ke neeche) ka Lafz dikha kar Uski bolti band kar di thi.

Ghair-Muqallideen se Jawab matloob hai ke Kis Hanafi Aalim ne ye (Naaf ke neeche) ka lafz izaafa kiya hai (Naam

bataa’iye)? Aur kab kiya hai (Zamana bataiye)? Aur Us waqt ke Kis Mu’tabar Muhaddis ne isey Ahnaaf ka Mann-ghadat

Izaafa kaha hai (Naam bata’iye)? Agar Aap ke paas Jawab nahi hai to Phir Ye Ahnaaf per Jhoota Ilzaam lagaana BID’AT

hua ke nahi?

Asal Haqeeqat to Ye thi ke [Musannaf Ibne Abi Shaibah] ke ba’z Nusqon me (Naaf ke neeche) ka lafz maujood hai

aur ba’z Nusqon me maujood nahi hain. Aur Ulema’-e-Ahnaaf (Ahlesunnat) ne to DIYAANAT-DAARI ka saboot pesh kiya

hai dono tarah ke Nusqon ko chhapwa kar. (Naaf ke neeche) ka Lafz bina izaafa kiye MUSANNAF ko chhapwaaya

HYDERABAD-DECCAN se aur Izaafe waale Nusqe ko chhapwaya MULTAN (Pakistan) se. Lekin Ghair-Muqallideen ne is

Haqeeqat ko chhupa kar Ahnaaf per Ilzaam laga kar Apni Neech Harkat ka saboot diya hai.

NUSQAH JAAT: (i) Pehla Nusqa Qasim bin Qutlubagha, MISR (Egypt) ke Muhaddis ka hai; (ii) Muhammad Akram

Nasarpuri ka Nusqa; (iii) Mufti Makkatul Mukarramah Sheikh Abdul Qadir ka nusqa; (iv) Madeena Munawwarah me

Quba’ Mahmoodiyah me (Naaf ke neeche) ka lafz maujood hai; (v) Maulana Shamsul Haqq Azeemabadi Sahab ke”AUN

AL MA’BOOD” ke nusqey me bhi (Naaf ke neeche) ka lafz maujood hai. Iski Naqal (Copy) Peer Jhanda (Pakistan) ke

paas hai aur Madeena Munawwarah me Sheikh Aabid Sindhi Kutub Khana (Library) me bhi maujood hai. Al-gharz, In

Nusqon me Koi Nusqa MISR ka hai, Koi Makkah Mu’azzamah ka, Koi Madeena Munawwarah ka, Koi Sindh ka, Koi Hind

ka, Sab Nusqon me Ye (Naaf ke neeche) lafz ka izaafa maujood hai. (vi) Mullah Qayem Sindhi  ne “AL-

KIRAAM” me likha hai ke (Naaf ke neeche) ka lafz Aksar Saheeh Nusqon me maujood hai aur Maine Khud apni Aankhon

se Ek Saheeh Nusqe me Ye Lafz dekha hai Jis per TASHEEH karne walon ke Nishaan bhi hain.

Gharz 6 Nusqon me (Naaf ke neeche) ka lafz maujood hai. Agar Kisi Nusqe me maujood nahi hai to 6 Nusqon ko ghalat

Tehraana Hadees se DUSHMANI hai.

 1. Abu bakar bin Abi Shaibah – Abu Mu’awiya – Abdur Rehman bin is’haaq – Ziyaad ibne Zaid Al Suwa’i –

Abi Jaheefah – AM raziallahu anhu farmate hain: “Hath ko hath par Naaf ke neeche rakhna Sunnat hai.”

[Musannaf Ibne Abi Shaibah 1/427, H#13]

Ibne Qudamah Hanbali  farmate hain ke, “Naaf ke neeche hath baandhne ki rivayat Hazrat ANAS radiAllaho ta’ala anhu

Abi Hurairah, Abi Majliz ,Ibraheem Naqa’I, Sufyan Saur) aur Is’haaq bin

Raahwiyah (se marwi hai. Kyonke ANAS radiAllaho ta’ala anhu  farmate hain ke SUNNAT me se hai Dayein hath ko

Bayein hath per rkhna Naaf ke Neeche, Rivayat kiya is Hadees ko Imam Ahmed bin Hanbal wa Abi Dawood

aur SUNNAT se muraad Nabi sallallaho alaihe wasallam ki SUNNAT hai.

Is rivayat me do raaviyon per Kalaam hai Ek Abdur Rahman bin Is’haaq hain aur doosreZiyaad bin Zaid. Lekin

Ziyaad bin Zaid tamam SANADON me maujood nahi hain. Inke bajaaye Nu’man bin Sa’d maujood

hain [DarQutni H#1113; Sunan Kubra Beihaqi H#2436]aur Siyaar bin Al-Hakam, Abi Hurairah ki

rivayat me aaye hain. Ab Aitraaz sirf aur sirf Abdur Rahman bin Is’haaq per hi baqi rahta hai.

 1. Muhaddis Abu Bakar – Muhammad bin Ibraheem bin Al Manzar – Moosa bin Haroon – Yahya bin Abdul

Hameed – Abdul Wahid bin Ziyaad – Abdur Rehman bin Is’haaq – Siyaar Abi Al-Hakm – Abi wa’il – Abi

Hurairah raziallahu anhu farmate hain ke “Namaz me Mard ka apne daayein hath ko baayein hath par Naaf ke

neeche rakhna, Sunnat hai.” [Al-Ausat, Imam Ibne Manzar (94/3 H#1291; Sunan Darqutni 1/288

H#1085] Ibne Manzar mazed farmate hain ke, “Aur Yehi Qoul Sufyan Sauri aur Is’haaq bin

Raahwiyah ka hai, aur Is’haaq ne Ye bhi farmaya ke Naaf ke neeche ki Hadees Zyada QAWI (Strong) hai aur

Tawaaze’ ke bhi Zyadah Qareeb hai, aur Kehne wale ne Ye bhi Kaha hai ke Jis jagah Hath rakhe Jayein, iske baare me

Nabi se Koi baat Sabit Nahi, agar chaahe to Naaf ke neeche rakhe aur chaahe to Naaf ke oopar

rakhe.”

AITRAAZ: Hazrat AN wa Abi Hurairah ki in dono rivaayaat me ek Raavi hain Abdur Rahman bin Is’haaq

Waasti Jin per Muhaddiseen ne KALAAM kiya hai isliye Ye Hadees Za’eef hai.

AL-JAWAB: Ba’z Muhaddiseen ne Abdur Rahman ko Saalihul Hadees, Jaayezul Hadees bhi kaha hai. Imam Bizaar

farmate hain ke “Abdur Rahman, Saalihul Hadees hain.” [Musnad Bizaar, Musnad AM bin Abi Taalib

Tehat H#696]; Imam Ijla farmate hain ke “Ye Za’eef, Jaayezul Hadees hain, inki Hadees Nkhi Ja sakti

hai.” [Mu’arifatus Siqaat 2/72 Tehat raqam#1018, Tehzeeb At-Tehzeeb 6/125] Imam Abu Haatim (qJJl ^x>j)

ne kaha: “Ye MUNKARUL HADEES hain, Inki Hadees Nkhi Ja sakti hai, Is se Ihtijaaj nahi kiya ja sakta.” [Tehzeeb Al-

Kamaal 16/518] Aur Jab Muhaddiseen ne aise Alfaaz isti’maal kiye hain to iska matlab ye hai ke Inki rivayat Fee

Nafsihi HUJJAT na ho lekin Doosri Rivaayaat aur Shuwaahidaat ki wajah se Qubool ki jaa sakti hai.

Imam Tirmizi farmaate hain: “Ba’z Ahl-e-Ilm ne HAAFZAH ki wajah se Abdur Rahman ki TAZ’EEF ki

hai.” [Jaami’ Tirmizi 2/75] Isme Imam Tirmizi ne is baat ki taraf Ishaarah kiya hai ke ba’z Log Inki

TAZ’EEF nahi karte aur Abdur Rahman bin Is’haaq per ba’z Ahl-e-Ilm ne Kalaam kiya hai aur wo Kalaam bhi inke HIFZ

ke silsile me kiya gaya hai na ke FASAQ wa KAZAB (Jhoot) ke silsile me, Neiz inke Hifz ke silsile me wo Kalaam bhi

zyaada Shadeed nahi hai. Isi liyelmam Tirmizi (ne “BAAB MAA JAA’ FEE SOOQIL JANNAH’ [Jami’

Tirmizi 2/78] meAbdur Rahman se marwi ek Hadees ko HASAN (Good) kaha hai. Imam Haakim ne inse marwi ek

Hadees ko SAHEEH kaha hai aur Ibne Khuzaimah ne apni SAHEEH me ek Hadees ki TAKHREEJ ki hai. [ba-hawala Al-

Qoulul Musaddad pg35] Lihaazah ye Hadees Aitbaar aur Shahaadat ke Nye lena bila shuba DURUST hai.

HAZRAAT-E-MUHADDISEEN KE 3 USOOL:

 1. Qaa’idah hai ke Jab Za’eef Hadees muta’addad (Several, Many) SANADON se marwi ho aur Unme se har SANAD

agarcha Za’eef ho lekin in Muta’addad SANADON ke milne se ZU’AF (Weakness) door ho jata hai. Jaisa ke ek-ek dhaaga

(Thread) Kamzor hota hai lekin Jab Kayi Kamzor dhaagon ko mila kar Unse Rassi banayi Jaati hai to Wo itni mazboot ho

jati hai ke Usko Jawan Aadmi bhi Tor nahi sakta. Isi tarah Za’eef Hadees bhi doosri Za’eef Ahaadees se mil kar Qabil-e-

Hujjat ban jati hai.

 1. Ye bhi Qaa’idah hai ke Jab ek Za’eef Hadees ki doosri Hadeeson se Taa’eed ho jaaye chaahe Za’eef hi kyon na ho to

us Hadees ka ZU’AF Khatm ho jata hai. Is Hadees ki Taa’eed me Wa’il bin Hujar ki Hadees oopar guzar

chuki hai, Abi Hurairah ki Hadees bhi iski Taa’eed karti hai aur aagey aane wali Ahaadees bhi iski Taa’eed

karte hain.

 1. Hanbali aur Hanafi Ulema’ ne Apni KUTAB FIQH me Hazrat Ali wa Abi Hurairah ki in Ahaadees se

khoob Istedlaal kiya hai aur Ahl-e-Ilm ka kisi Hadees per amal karna Us Hadees ke ZU’AF ko rafa’ karta hai aur Ye Us

Hadees ki SIHAT ki daleel hoti hai.

Muhaddiseen ke in 3 Qawaa’id se Hadees-e-Ali wa Abi Hurairah me Koi ZU’AF baaqi nahi rehta aur Ye

Hadees Qabil-e-Hujjat samjhi jayengi. In Ahadees ko Wahi Aadmi RADD karega Jo Muhaddiseen ke in Usoolon se

JAAHIL hoga Ya phir Ilm wa Daanish ke ba-wajood Ahnaaf se Ta’ssub ki bina par JAAHIL ban jaayega.

Pas Naaf ke Neeche Hath baandhne ke Sunnat hone ki Hazrat Ali aur Abi Hurairah ki

Ahaadees HASAN Darjah me daakhil hain.

 1. Muhaddis Zaid bin Ali Ibne Al-Hussain bin Ali bin Abi Talib Al Haashmi – Apne Baap se (Ali) – Jiddah

raziallahu anhu – Ali raziallahu anhu farmate hain ke “Anbiya Alaihim Assalaam ke aqlaaq me 3 cheezein hain:

(i) Iftar me Jaldi karna (ya’ni Awwal waqt me karna), (ii) Sehri me deir karna (ya’ni aakhri Waqt tak karna), aur (iii)

Namaz me hatheli ko hatheli par Naaf ke neeche rakhna. [Musnad Zaid bin Ali rahmatullahi alaih pg204, Baab

Al-Iftaar]

 1. Muhaddis Abu Bakar Al-Behaqi rivayat karte hain ke Anas (raziALLAHO anhu) farmate hain ke Anbiya Kiraam

(Alaihim Assalaam) ke aqlaaq me se hai, 1. Iftar jaldi karna, 2. Deir se Sehri karna, aur 3. Namaz me apne dayein hath

ko bayein hath par Naaf ke neeche rakhna. [Mukhtasar Khilaaqyat, Beihaqi (34/2: Al-Muhalla; IbneHazam (30/3)

 1. Muhaddis Abu Dawood Al-Sijastani – Musaddad – Abdul Waahid bin Ziyaad – Abdur rehman bin

Is’haaq Al-koofi – Siyaar Abi Al-hakm -Abi Wa’il – Abi Hurairah raziallahu anhu farmate hain ke Namaz me

hath ki hatheli ko pakad kar Naaf ke neeche rakhna (Sunnat hai). [Sunan Abi Dawood 1/118, 1’la as Sunan 2/196

H#677]

 1. Muhammad bin Al-Sheebani – Ar Rabee’ bin Sabeeh – Abi Ma’shar – Ibraheem Naqa’I (Taaba’ee)

rahmatullahi alaih farmate hain ke “Namaz me apne daayein hath ko baayein hath par Naaf ke neeche rakhte the.

[Kitab Al Aasaar; Imam Abu Hanifah ba-rivayat Muhammad 322/1 H#121 :

Musannaf Ibne Abi Shaibah 1/427 H#7]

Is Asar ke raavi Mu’tabar hain aur rivayat Hasan darjah ki hai.

Hazrat Ibraheem Naqa’i Jaleel-o-Qadar Taaba’ee hain, In ka Qoul hamare nazdeek hujjat hai. In se Imam

Bukhari ne apni Saheeh me rivaayaat laayi hain.

 1. Muhaddis Abu Bakar bin Abi Shaibah – Yazeed bin Haaroon – Hajjaj bin Hisaan – Abi Majliz

rahmatullahi alaih farmaate hain ke “Namaz me apne daayein hath ki hatheli ke andar wale hissey ko baayein hath

ki hatheli ke Zaahiri Hissa par Naaf ke neeche rakhe.” [Musannaf Ibne Abi Shaibah 1/427, Al Jawaahar An

Naqa’I 2/31]

Ye Asar bilkul Saheeh hai.

Abi Majliz mash’hoor Taaba’ee Kabeer hain jinka inteqaal 100 ya 101 Hijri me hua hai. Inhone Sahaba

ki Sohbat uthaayi hai. Zaahir si baat hai ke Ye amal Unhone Sahaba ko dekh kar aur un se sun

kar hi bayan kiya hoga.

AITRAAZ: Ahnaaf to Imam Abu Haneefah (rahmatullahi alaih) ke Muqallid hain. Abi Majliz (rah.) ke nahi. Isliye Unhein

Koi Haqq Nahi hai ke inka Qoul pesh karein.

AL-JAWAAB: Hamaarey Qawaa’id ki Kitab me Siraahat se maujood hai ke Ahnaaf ke nazdeek Taaba’ee Kabeer ka Qoul

Hujjat hai Jis tarah Sahaba (raz.) ka Qoul Hujjat rakhta hai. Iski Tafseel aagaey aa rahi hai. Agar Hum Imam Abu

Haneefah (rah.) ka Qoul pesh kar dein to Phir Aap log maan lengey.? Lijiye Aagey bayaan hai.

 1. Al-Muhaddis Al-Faqeeh, Imam Al-Aazam Fil Fuqaha’ Abi Haneefah Nu’man bin Saabit Taaba’ee (Rahmatullahi

Alaih) farmate hain ke: “Namaz me apne Daayein hath ko Baayein hath par Naaf ke neeche rakhein.” [Kitaab Al-

Aasaar; Imam Abu Haneefah (rehmatullahe ta’ala alaihe) ba-rivayat Muhammad 323/1 Ahkaam Al-Qur’an,

Imam Tahawi (185/1 Aqeedah Tahawiyah)

Ye Qoul Imam Abu Hanifah (rahmatullahi alaih) ka hai. Jinhone Naaf ke neeche hath baandhne ko apna maslak banaya

hai.

LA-MAZHAB GHAIR MUQALLIDEEN (FIRQA AHL-E-HADEES) me shaamil Ba’z Log kehte hain ke Seene par hath

baandhna SUNNAT hai aur iske khilaaf ya’ni Naaf ke Neeche ya Oopar Hath Baandhna NA-JAYEZ hai. Ba’z Ghair-

Muqallideen, Naaf ke neeche hath baandhne ko Gunaah kehte hain to Ba’z Ghair-Muqallideen Ye Hukm lagaate hain ke

Naaf ke neeche hath baandhne se Namaz hi Nahi hoti goya ke SEENE PER Hath baandhna WAJIB ya FARZ hai. Mazed

Ye da’wa bhi karte hain ke Hamaare Nazdeek sirf aur sirf Qur’an wa SAHEEH HADEES Hujjat hain. Jab ke Unka Ye

da’wa Qur’an aur Saheeh Hadees mehaz Logon ko dhoka dene ke Nye hai. Jab inke NAFS ke mutabiq ya AHNAAF ke

khilaf Za’eef Ahadees bhi mil jaye to phooley nahi samaate aur usko Saheeh Hadees keh kar logon ko dhoka dete hain.

Ghair-Muqallideen, ke nazdeek Naaf ke neeche hath baandhna Na-Jayezha\ goya Unke haan Seene per hath

baandhna SUNNAT-E-MUAKKIDAH hui. Sunnat-e-Mu’akkidah sabit karne ke Nye Ghair-Muqallideen ko sirf SAHEEH

SAREEH Hadees pesh karna chahiye. Aur Ahnaaf ke nazdeek Naaf ke neeche hath baandhna MUSTAHAB

(Recommended) hai lekin Seene aur Naaf ke darmyan hath baandhna ya Hathon ko chhor dena bhi Jayez hai (Doosri

Qism ki Ahaadees ki wajah se) magar KHILAF-E-AFZAL hai. Ahnaaf ka ye masla’ SUNAN ZAWAA’ID ke Hukm me

shumaar hoga aur iska chhorna Fasaad (Jhagra) aur Sahv (Ghalti, error) ko Wajib Nahi karta. [Dekhiye Fataawa

Shaami-Kitab As-Salaath 2/170-172] Aur SUNAN ZAWA’ID, Za’eef Ahaadees se bhi sabit ho sakti hain lekin

Sunnat-e-Mu’akkidah ko Za’eef Ahaadees se sabit nahi kiya ja sakta.

GHAIR-MUQALLIDEEN KE DALAA’IL KA JAYEZA:

 1. Abu Taahir – Abu Bakar – Abu Moosa – Mo’mal (bin Isma’eel) – Sufyan (Sauri) – Aasim bin Kulaib –

Alqamah bin Wa’il – Wa’il bin Hujar kehte hain ke, “Maine Rasoolullah ke

sath Namaz padhi to Aap ne apna Daayan hath Bayein hath per rakh kar SEENE per baandha.” [Sahih Ibne

Khuzaimah]

Ghair-Muqallid, Albani ne khud aitraaf kar Nya hai ke Ye rivayat Za’eef hai. Chunacha likha: “Iski SANAD ZA’EEF hai,

kyonke Mo’mal Jo Isma’eel ke bete hain, ka HAAFZAH kamzor tha. “[Haashyah Saheeh Ibn-e-khuzaimah 1/243]

Jab Ghair-Muqallid ke peshwa Albani ne khud Aitraaf kar Nya hai ke ye Za’eef rivayat hai to phir hamein Tehqeeq pesh

karne ki koi Zarurat baaqi na rahi. Albatta, mazed itminaan ke Nye is Hadees ki Asal haqeeqat saamne laayi jaati hai aur

Alhamdulillah! Hum apna Mauqaf khud ke bal per tehraate hain.

SAHEEH HADEES KI JAANCH KA NAMOONAH: Hadees Saheeh hai ya Ghair Saheeh Jaanchne ke Nye Hum Wa’il bin

Hujar ki is Hadees per Tareeqa bit-Tafseel pesh kar rahe hain. Baqyah rivaayaat ko bhi isi tareeqe ke

mutabiq Jaancha ja sakta hai. Hum wo mukhtasar bayan karte hain.

SAHEEH HADEES KI TA’REEF: Jis Hadees ke tamam Raavi 1. Muttasil, 2. Aadil, 3. Taam Az-Zabt ho aur Wo Hadees

 1. Ghair Shaaz aur 5. Ghair Mu’allil ho.

Ma’loom hua ke Saheeh Hadees ki 5 Sharaa’it hain. Aur Jo Hadees in Sharaa’it per Khari Nahi utarti Wo Hadees SAHEEH

nahi kehlayegi. Hum Wa’il se rivayat SEENE PER Hath baandhne wali is rivayat ko in 5 Sharaa’it per

Jaanchte hain. Qaara’een-e-Kiraam! Tehqeeq ke ba’d, Aap Khud hi Faislah farmayein ke (Naam Nihaad) Ahl-e-Hadees

ke do Usool Qur’an aur Saheeh Hadees me kitni Sachchayi hai.

(I). MUTTASIL (Continuous Chain): Is silsile me Koi Kalaam nahi hai.

(II). AADIL (Righteous Narrators): Is Hadees me ek Raavi hain Mo’mal bin Isma’eel Jo SIQAH hain per inka

HAAFZAH kharaab hone ki wajah se Kayi A’imma-e-Jarah wa Taa’deel ne in par KALAAM kiya hai.

Mo ‘ma/ bin Ism a ‘eel:

(i) Imam Zehbi (rahmatullahi alaih) kehte hain Sachche hain aur Sunnat me Shadeed hain aur Kaseer Al-Khata’ hain aur

kaha jaata hai ke, Inki Kitabein Dafan kar di gayin thi aur ye hifz se Ahaadees bayan karte aur Ghalti kar gaye. [Al-

Kaashif 2/309]

(ii) Imam Bukhari inko Munkar Al-Hadees kehte hain [Meezan Al A’itedaal 4/228]

(ii) Ibne Sa’d kehte hain, Ye SIQAH hain aur bohat ghaltiyan karte the. [At-Tibqaat Al-Kubra 5/501]

(iii) Ibne Qane’ kehte hain SAALEH magar Khata kaar hain. [Tehzeeb At-Tehzeeb 10/381]

(iv) DarQutni kehte hain SIQAH hain lekin bohat Ghalti karte hain. [Sawaalaat Al-Haakim Lil DarQutni:

492]

(v) Imam Abi Haatim kehte hain Sudooq hain, Sunnat me Shadeed hain, Kaseer Al-Khata’ hain, inki Hadees

likhi ja sakti hai. [Kitab Jarah wa Ta’deel 8/374]

(vi) Imam Abu Zar’a kehte hain inki Hadees me bohat ghaltiyan hain. [Meezan Al A’itedaal 4/228]

(viii) Muhammad bin Nasr Al-Marwazi kehte hain Jab Mo’mal Hadees me munfarid ho to Wajib ye hai ke

Tauquf kiya jaaye isliye ke Kharab Haafze aur Kaseer ghaltiyon wale the. [Tehzeeb At-Tehzeeb 10/381]

(ix) Ibne Hajar ne kaha, Sudooq hain aur Kamzor Haafze waale. [Taqreeb At-Tehzeeb: 7029]

(x) Imam Ahmed  ne bhi Khatakaar kaha hai. [Mausoo’ah Aqwaal lil Imam Ahmed 3/491]

(xi) Ibn-e-Hajar ne kaha ke Mo’mal bin Isma’eel ki Jo Hadees Sufyan Sauri se ho usme Zu’af hota

hai. [Fathul Baari 9/239]

Mo’mal bin Isma’eel ke bare me Asma’ Ar-Rijaal ki kitabon me itne Kalaam hain Wo kis tarah AADIL ho sakte hain?

Isliye Saheeh Hadees hone ki Doosri Shart pooh nahi hoti.

(III). TAAM AZ-ZABT (Proficiency): Wa’il bin Hujar (,^ qJJI ^s^>j) ki Namaz me hath baandhne ki rivaayaat ki

SANADEIN (Chains) aur SEENE PER ki Tafseel darj zail hai.

(i) Wa’il bin Hujar – Alqamah bin Wa’il – Aasim bin Kulaib – Sufyan Sauri-

Mo’mal bin Isma’eel [Sah/h Ibn-e-Khuzaimah] Is Hadees me Lafz ALAA SADRIHI (SEENE PER) maujood hai.

(ii) Wa’il bin Hujar – Alqamah bin Wa’il – Aasim bin Kulaib – Sufyan Sauri-

Abdullah bin Abul Waleed [Musnad Ahmed 4/318] Isme Lafz ALAA SADRIHI (SEENE PER) maujood Nahi

hai.

(iii) Wa’il bin Hujar – Alqamah bin Wa’il – Aasim bin Kulaib –

Zaa’idah [fi/isaa’1 1/141] Is hadees me Lafz SEENE PER maujood Nahi hai.

(iv) Wa’il bin Hujar – Alqamah bin Wa’il – Aasim bin Kulaib – Bashar bin Mufazzal

[Abi Dawood 1/112; Ibne Majah 1/50] Inme bhi Lafz SEENE PER maujood Nahi hai.

(v) Wa’il bin Hujar – Alqamah bin Wa’il – Aasim bin Kulaib – Abdul Waahid

[Musnad Ahmed 4/316] Isme bhi Lafz SEENE PER maujood Nahi hai.

(vi) Wa’il bin Hujar – Alqamah bin Wa’il – Aasim bin Kulaib – Zaheer bin Al-Hajjaj

[Musnad Ahmed 4/318] Isme bhi Lafz SEENE PER maujood Nahi.

(vii) Wa’il bin Hujar – Alqamah bin Wa’il – Aasim bin Kulaib – Shu’bah bin Al-

Hajjaj [Musnad Ahmed 4/319] Isme bhi Lafz SEENE PER maujood Nahi.

(viii) Wa’il bin Hujar – Alqamah bin Wa’il – Aasim bin Kulaib – Salaam bin Suleim

[Tyaalasi] Isme bhi Lafz SEENE PER maujood Nahi.

(ix) Wa’il bin Hujar – Alqamah bin Wa’il – Aasim bin Kulaib – Khalid bin Abdullah

[Beihaqi 2/131] Isme bhi Lafz SEENE PER maujood Nahi.

Mazkoorah 9 SANADON me se 8 SANADON me Lafz SEENE PER maujood nahi hai. Iska Zikr Sirf Sufyan Sauri

ke Tareeq me hai aur wo bhi sirf [SAHIH IBN-E-KHUZAIMAH] ki rivayat me Jab ke Sufyan Sauri ki isi SANAD me [MUSNAD AHMED] ki rivayat me Lafz SEENE PER maujood nahi hai.

Imam Sufyan Sauri Khud MUJTAHID hain aur Unka khud ka Amal is Hadees per Nahi hai. Imam NAWAWI

farmate hain ke, “Imam Abi Haneefah, Sufyan Sauri Is’haaq bin Raahwiyah

4il), hamare As’haab me se Marwazi farmate hain ke Dono hath Naaf ke neeche baandhe jayein.” [Sharah

Muslim 1/73, Mu’arif As-Sunan 2/438]

Ibne Qayyim ne likha hai ke, “ALAA SADRIHI (Seene par) ki zyadati sirf Mo’mal Bin Isma’eel ki rivayat me hai

aur Mo’mal bin Isma’eel ko Imam BUKHARI ne MUNKAR AL-HADEES kaha hai. Imam Bukhari Jis

raavi ke baare me Munkar Al-Hadees keh dein Us se rivayat Jayez hi Nahi hai. [I’laam al Moqa’een 3/9 misaal#62]

In tamam Wujoohaat ki bina per lafz SEENE PER kis tarah Taam Az-Zabt ho sakta hai.? Isliye Teesri Shart bhi poori

nahi hoti.

(IV). GHAIR SHAAZ (No Contradiction): Mo’mal bin Isma’eel apne se zyadah SIQAH Raaviyon ki mukhalifat karte

hain. Kyonke inse Zyadah SIQAH Raavi lafz SEENE PER ka izaafa bayan nahi karte jaisa ke oopar guzar chuka hai.

Mazed ye ke SEENE PER hath baandhne ka mauqaf bhi SHAAZ hai kyonke Jamee’ Ahl-e-Sunnat Wal Jama’t me ye kisi

ka bhi Mazhab nahi ke SEENE PER hath baandhe jayenge.

AHNAAF: Naaf ke neeche baandhna SUNNAT hai.

MALIKIYAH: Farz Namazon me dono Hath chhor dena MUSTAHAB hai.

SHUWAAFE’: Seene ke neeche, Naaf ke oopar hath baandhna MUSTAHAB hai.

HANAABLAH: Naaf ke neeche, Naaf ke oopar, aur dono Jagah baandhne ki gunja’ish hai.

Kisi Sahabi ka amal ya Kisi Taaba’ee ka amal SEENE PER Hath baandhne ka nahi hai, Ye

rivayat SHAAZ hai. Isliye Chauthi Shart poori nahi hoti.

(V). GHAIR MU’ALLIL (Without Hidden Defect): Mo’mal bin Isma’eel Jab Akele ho to Unka TAFARRUD Qubool

nahi kiya jayega aur SAHEEH IBN-E-KHUZAIMAH ki SEENE PER Hath baandhne ki rivayat me Mo’mal bin Isma’eel

MUNFARID hain (Akele bayan kar rahe hain) aur In per KAMZOR HAAFZAH ki wajah se KALAAM hain aur Mo’mal bin

Isma’eel apne se zyadah SIQAH Raaviyon ki mukhalifat karte hain kyonke SIQAH RAAVI isi SANAD me “SEENE PER”

Lafz ka izaafa naqal nahi karte. Isliye Lafz “SEENE PER” Ghair-Mehfooz hai.

Ma’loom hua ke Ye rivayat Ghair-Mehfooz hai (Ya’ni Illat se khaali Nahi hai), isliye Paanchvi Shart poori nahi hoti.

SAHEEH HADEES ki 5 Sharaa’it me se is rivayat me 4 Sharaa’it poori nahi hoti. Isliye Usool-e-Hadees ki ro se Ye rivayat

SAHEEH Nahi hai balke Za’eef hai. Chounke Ghair-Muqallideen ka da’wa Jayez wa Na-Jayez ka hai. Unhey Daleel me sirf

SAHEEH SAREEH MARFOO’ GHAIR-MUTA’RIZ HADEES hi pesh karna chahiye.

NOTE: Ye rivayat SEENE PER Hath baandhne ki tamam rivayaton me se sab se Kam ZA’EEF rivayat hai. Baqya

rivayaton me to ek se Zaayed Raaviyon per KALAAM hai.

GHAR KO AAG LAG GAYI GHAR KE HI CHIRAAGH SE:

Ghair-Muqallideen (Naam Nihaad) Ahl-e-Hadees ne TARK-E-RAFAULYADAIN Ki SAHEEH AHAADEES ko SHAHEED Karne

ke liye ASIM BIN KULAIB (qJJl rjzoj) wa SUFYAN SAURIper TEHQEEQ ke Naam per JARAH Naqal Kee, Lekin

Jab SEENE PER HATH BAANDHNA Inke NAFS ke Mutabiq hai aur Imam Abi Haneefah ke Mazhab ke KHILAF

hai to Wahi Sufyan wa Aasim se hi rivayat Kardah Wa’il bin Hujar ki is Za’eef HADEES me

TEHQEEQ ko Alvidah keh kar be-daleel Da’wa karte hain ke Ye Hadees SAHEEH hai.

Ghair-Muqallid Hakeem Abdur-Rahman Khaleeq ne likha hai ke, “Aasim bin Kulaib bil ittifaaq Kubbaar-e-

Muhaddiseen ke Nazdeek Saqt darjah ka ZA’EEF raavi hai.” [12 Masaa’il, pg38,39]

Ghair-Muqallid, Zubair Ali Za’i ne likha: “Jo Kaseerul Khata’ aur Sa’eeul Hifz (Kamzor HAAFZAH wala) waghera (Raavi)

ho Uski MUNFARID Hadees ZA’EEF hoti hai.” [Noorul Ainain pg62] Is rivayat me Mo’mal bin Isma’eel hain Jinka

Haafzah Kharaab tha aur Wo MUNFARID hain (Ya’ni Akele hi rivayat karte hain).

Ghair-Muqallid, Zubair Ali Za’i ne likha: “Sufyan Sauri Mudallis hain” [Noorul Ainain pgl37] “Mudallis Raavi

ki (AN) wali rivayat Na Qabil-e-Hujjat ya’ni Za’eef hoti hai” [Anwar ul Tareeq Jawab Al-Jawab Noor Ul Ainain

pg7] “Sufyan Sauri is rivayat me (Ya’ni Tark-e-Rafaul yadain wali rivayat me) Aasim bin Kulaib se

Munfarid (Akele) hain aur inki Koi mu’tabar Mutaabi’at nahi hai, Lihaaza Ye SANAD Za’eef hai.” [Noorul Ainain

pgl39] Is rivayat me bhi Sufyan Sauri Aasim bin Kulaib se (AN) se rivayat karte hain aur rahi

baat Mu’tabar Mutaabi’at ki to phir aisi koi Rivayat-e-mu’tabarah hamaare nazar se nahi guzri.

Ghair-Muqallideen ke Khud ke hi bataye Usoolon se Ye Hadees Za’eef sabit hui per Ghair-Muqallideen Ye Usool sirf

Ahnaaf ke dalaa’il (Ahaadees) ko Jhutlaane ke liye bayaan karte hain aur Jab Khud ki NAFS PARASTI ki baat aati hai to

phir In Usoolon ko RADD karne ke Haile wa Bahaane pesh karne lag jaate hain. Al-gharz, Chounke Ghair-Muqallideen

ke Nazdeek Seene per hath baandhna Sunnat-e-Mu’akkidah Ya phir Wajib ya Farz ke Hukm me hai Kyonke Unka da’wa

hai ke is ke khilaaf karna Jayez Nahi hai to phir Unka Ye da’wa sirf aur sirf SAREEH SAHEEH GHAIR-MUTA’RIZ Hadees

se hi sabit ho sakta hai. Za’eef Hadees se Jayez wa Na-Jayez sabit nahi kiya ja sakta.

GHAIR-MUQALLIDEEN KE CHAND MAZED ISHKALAAT KE JAWAABAAT:

AITRAAZ: Mo’mal bin Isma’eel ko Za’eef kehna durust nahi hai kyonke ye Saheeh Bukhari ke Raavi hain.

AL-JAWAAB: (i) Khud Ghair-Muqallid Albani ne Mo’mal bin Isma’eel ko Za’eef kaha hai aur is rivayat ko Za’eef qaraar

diya hai. Jo Jawaab Albani dete the wahi hamaara Jawaab bhi Tasavvur kiya jaaye. (ii) Imam Bukhari ki

mulaaqaat Mo’mal bin Isma’il se nahi hui hai, isliye Mo’mal ka SIQAH sabit karna durust nahi hai chunacha Haafiz Ibn-e-

hajar likhte hain, ” Imam Bukhari  ne inka Zamaana paaya magar insey mulaqaat nahi ho saki

kyonke Mo’mal (206 Hijri) me Imam Bukhari ke KOOCH karne se pehle hi Wafaat paa gaye the, Isi bina per

Imam Bukhari ne insey Ta’leeqan rivayat naql ki hain aur Abu Haatim Raazi ne farmaaya ke

Mo’mal Sudooq hain lekin Haafzah ki Kharabi ki wajah se KASEER AL-KHATA’ hain.[Fathul Baari 13/41] (iii) Allamah

Keermaani wa Allamah A’ini farmaate hain ke Ye Mo’mal bin Isma’eel nahi hai Jiska zikr Imam Bukhari

qil) ne kiya hai balke Ye Mo’mal bin Hishaam hai. [Dekhiye Al-Kirmaani aur Umdatul Qaari 16/349] Haan! Ibn-e-

Hajar ne isey Isma’eel ka beta Tasleem kiya hai per sath hi sath Mo’mal per JARAH naqal ki hai.

AITRAAZ: Kya Saheeh Ibn-e-Khuzaimah ki sabhi Ahaadees Saheeh hain to phir Ek Ghair-Muqallid ne mujhe jawaab

dete hue yun naqal kiya: “Ye mukhtasar sahih ahadees ka majmooa hai jo rasul (SALLALLAHO ALAIHE WASALLAM) tak sahih aur muttasil sanad ke

saath pahonchti hain aur darmiyan me koi raawi saaqit ya sanad me inqata nahi hai aur na to rawiyon me se koi rawi

majrooh ya zaeef hai. [IBN KHUZAIMA 1/2]” phir likha ke “Isi wajah se bohat saare Logon ne is Hadees ko Saheeh

maana hai.”

AL-JAWAAB: (i) Ibn-e-Hajar Makki farmaate hain: “Ibn-e-Khuzaimah ne aisi kitni Ahaadees ko SAHEEH

kaha hai jo HASAN DARJAH ko bhi NAHI POHANCHTI. [Haamish Dirham As-Surah: 81] (ii) Ghair-Muqallideen ne

khud [Saheeh Ibn-e-Khuzaimah] ki kayi Ahaadees ko Za’eef qaraar diya hai. [Dekhiye Kitab Tas’heel Al-Wusool

tiba’ saal:2005, page no.s 45, pgl38, pgl60, pgl78, pg212, pg258, pg275, pg334, pg344] Ghair-

Muqallideen ka ye doghla-pan mujhe kuch samajh me nahi aaya.

NOTE: Agar bil-farz, ye maan bhi liya jaaye ke Hadees-e-Wa’il Qaabil-e-Hujjat hai to phir is se

SUNNIYAT hargiz Sabit Nahi hoti. Ye sirf ek baar ki Khabar hai, Is Hadees se Rasoolullah sallallaho alaihe wasallam ka

Hamesha ka amal (SUNNAT) sabit Nahi hota.

LAFZ (ALAA SADRIHI) KI WIZAAHAT:

Shwaafe’ ka Mazhab hai ke Hathon ko Seene ke Nichle hissey per baandhein Ya’ni Angoothe ki taraf wala hissa seene

ke Aakhri hissey per ho aur baaqi hath Seene se neeche ho lekin Shwaafe’ Daleel me ALAA SADRIHI waali rivayat hi

pesh karte hain.

ASAL HAQEEQAT: Ye hai ke ALAA SADRIHI se muraad Seene ka Kuch Hissa hai, Poora Seena muraad nahi. Misaal ke

taur per Koi Ye Kahe ke Falaan Shaqs MASJID me baitha hua hai to is se muraad Masjid ka wo Khaas Hissa hai Jisme

wo baitha hua hai. Ab Shwaafe’ ne FOQUS SURRAH (Naaf ke oopar) ki rivayat ko bhi istedlaal me laaya, INDA

SADRIHI (Seene ke Qareeb) waali rivayat [Musnad Bizaar] ke hawaale se bhi Istedlaal karte hue farmaya ke ALAA

SADRIHI se muraad Seene ka nichla hissa muraad hai.

Lekin Ghair-Muqallideen ke nazdeek ALAA SADRIHI se muraad Seene ka baalaa’I hissa ya Darmyaani Hissa muraad hai.

Ek taraf SALAF ka Mazhab hai aur doosri taraf Ghair-Muqallideen ki Raa’I hai. Inme se Konsa Saheeh hai.?

Hamaara 1 sawaal hai.

SAWAAL: ALAA SADRIHI se muraad Seene ka konsa hissa muraad hai.? Baalaal ya darmyani ya Nichla hissa.? Jo bhi

Aap muraad lete hain is per Nabi Kareem ki Saheeh, Sareeh, Marfoo’, Muttasil Hadees pesh

kijiye.?

 1. Abdullah – Abi (Ahmed – Yahya bin Sa’eed – Sufyan – Simaak – Qabeesah bin Hulab – Hulab

raziallahu anhu farmate hain ke, “Maine Nabi sallallaho alaihe wasallam ko dekha wo dayein aur bayein taraf se mudte

the aur Maine dekha ke Nabi sallallaho alaihe wasallam  ne ye apne Seene per rakha aur Yahya ne bayan kiya ke daaya’n

hath bayein hath ki Kalaal per rakha. [Musnad Ahmed]

Is rivayat ka haal bhi pehli rivayat ki tarah hi hai. Aur is rivayat ko bhi oopar wali rivayat ki tarah jaancha ja sakta hai.

Hum yahan Mukhtasaran Jaanchte hain.

RAAVIYON PER KALAAM:

Yahya bin Sa’eed: Imam Ahmed ke mu’aasar (contemporary) 3 hain. (i) Yahya bin Sa’eed Al-Ataar, (ii)

Yahya bin Sa’eed bin Saalem Al-Qadah, (iii) Yahya bin Sa’eed Al-Qurshi hain aur Teeno ke Teeno Za’eef hain. Agar Ye

Koi aur Yahya bin Sa’eed hain to SANAD me iski SIRAAHAT dikhayi jaaye.

Simaak bin Harab: Khud inke Shaagird Sufyan Sauri ne inhey Za’eef kaha hai, Aur Nasa’I ne kaha ke Jab

Ye MUNFARID (Akele) ho to Hujjat nahi hain. [Dekhiye Meezan Al-Aitedaal 2/232] Imam Ahmed (qil ,^j) ne

Muztarib Al-Hadees kaha hai. [Al-jarah wa Taa’deel] waghera.

Qabeesah bin Huiab;Ye Maj’hool hain.

LAFZ ALAA SADRIHI (SEENE PER) GHAIR-MAHFOOZ HAI:

(i) Hulab – Qabeesah bin Hulab – Simaak – Sufyan – Yahya bin Sa’eed [Musnad Ahmed

5/226] Sirf is rivayat me Lafz SEENE PER maujood hai.

(ii) Hulab – Qabeesah bin Hulab – Simaak – Sufyan – Wakee’ [Musnad Ahmed 5/241] Lafz

SEENE PER maujood nahi.

(iii) Hulab— Qabeesah bin Hulab – Simaak – Sufyan – Abdur Rahman bin Mahdi [DarQutni

1/104] Lafz SEENE PER maujood nahi.

(iv) Hulab – Qabeesah bin Hulab – Simaak – Abil Ahwas [Tirmizi 1/59] Lafz SEENE PER

maujood nahi.

(v) Hulab – Qabeesah bin Hulab – Simaak – Shareek [Musnad Ahmed] Lafz SEENE PER

maujood nahi.

Ma’loom hua ke Hulab ki Ye Hadees kul 5 SANADON se marwi hai aur sirf 1 SANAD me Kisi KAATIB ki

ghalti se Lafz HAAZIHI ke badle SADRIHI (seene per) ka izaafa ho gaya. Kyonke Sufyan Sauri ke Tareeq se

Kul 3 TAREEQ me se 2 TAREEQ me Lafz (Seene par) maujood Nahi hai. Abil Ahwas aur Shareek ki rivayatein bhi is baat ki SHAAHID hain ke Lafz (Seene par) ka izaafa GHAIR-MEHFOOZ hai aur Ye kisi KAATIB ki Ghalti hai.

Yahan per Ghair-Muqallideen ki taraf se dhoka diya Jaata hai ke SIQAH ki zyaadati maqbool hai. Lekin masla’ to kuch

aur nikla ke SIQAH raavi (Sufyaan Sauri (radiAllaho ta’ala anhu )) khud apni hi mukhalifat kar rahe hain. 2 Sanadon me Lafz SEENE

PER maujood nahi hai aur 1 SANAD me maujood hai.

Mazed Ye ke agar Lafz SEENE PER ka izaafa maan bhi liya jaye to. Sufyan Sauri ka amal is Hadees ke khilaf

hai. Wo iske khilaaf NAAF KE NEECHE Hath baandhte the jaisa ke oopar guzar chuka hai. Jab rivayat karne wala Khud

Apni hi rivayat kardah Hadees ke khilaf amal karta hai to iska matlab yehi hua ke Ye Hadees Uske Nazdeek Saheeh

darjah tak nahi pohanchti. Algharz, sabit hua ke Lafz SEENE PER ka izaafa Ghair-Mahfooz hai aur Jam’hoor me se kisi

ka bhi Mazhab Seene per hath baandhne ka nahi hai. Isliye Ye Hadees SHAAZ aur MU’ALLIL hai.

NOTE: Ghair-Muqallid, Dr. Zakir Naik ne Masaalik-e-Araba’ per Ghalat Tabsirah karte hue apni Taqreer me Yun kaha ke,

“Ek Musalman ko Qur’an wa Saheeh Hadees per amal karna chaahiye, wo kisi Aalim ya Imam se muttafiq ho sakta hai

us waqttakjabtakke Uske Aqaa’id wa Nazariyaat QUR’AN AUR SAHEEH HADEES ke mutabiq ho Agar

Musalman Qur’an hi ko samajh kar iska mutaalia’ karein aur SAHEEH HADEES per amal karein to In sha’ Allah! Sab

Iqtilafaat Khatm ho jaayenge aur Musalman ek Muttahid ummat ban jaayenge”

Hulab ki rivayat SAHEEH darjah tak pohanchne ke liye ek se Zaayed Sharaa’it per Khari nahi utarti goya

ke ye Hadees Za’eef hai ya kam se kam HASAN darjah tak pohnchti hai. Aur Ghair-Muqallid, Zakir Naik ne kaha hai ke

Musalman, QUR’AN aur SAHEEH HADEES per amal karega to Iqtilaaf khatm ho jaayega, lekin Ye kaise Ghair-

Muqallideen hain Jo Qur’an Ya Saheeh Hadees pesh karne ke bajaaye Hasan/Za’eef hadees pesh kar rahe hain.?

Saheeh Hadees pesh kar ke Iqtilaaf ko kyon khatm nahi kar rahe hain.?

AITRAAZ: Ghair-Muqallideen, yahan per ek aur mazed dhoka dene ki koshish karte hain ke Hulab ki ye

rivayat Wa’el bin hujar ki rivyat ki Mutaabi’at karti hai.

AL-JAWAAB: Qaara’een-e-Kiraam! Dono Ahaadees ko Jor kar bhi In Ahaadees me maujood Zu’af ko door nahi kiya ja

sakta. Dono Ahaadees me Illat ek hi hai ke Lafz “ALAA SADRIHI” (Seene per) Ghair-Mehfooz hai aur Jab dono

Ahaadees ko Jora Jaayega to bhi Hadees ki ye illat Khatm na hogi. Jab Illat Khatm nahi ho sakti to phir ek doosre se

Mutaab’iat kaise kar sakti hain.?

 1. Abu Taubah – Al Haisam – Ibne Humaid – Saur – Suleiman bin moosa – Taos se rivayat hai ke,

“Rasoolullah (SALLALLAHO ALAIHE WASALLAM) apna Daayan hath Namaz me apne Bayein hath per rakh kar apne SEENE PER baandha karte the.”

[Maraaseel Abi Dawood, Ye Kitab SIHAAH SITTAH me shaamil nahi hai]

Ye Hadees Mursal hai. Taos ne bina kisi Sahabi ka Naam liye, Rasool (SALLALLAHO ALAIHE WASALLAM) se ye Hadees

bayan ki hai. Aur Ghair Muqallideen ke nazdeek Mursal Hadees ZA’EEF hoti hai aur Za’eef Hadees unke nazdeek

Mauzoo’ (Jhooti) Hadees ka darjah rakhti hain. Shayad Ghair-Muqallideen ko Ye kehna hai ke Unke NAFS ke mutabiq

wali MURSAL Hadees HUJJAT hoti hai aur AHNAAF ke pesh kardah MURSAL hadees ZA’EEF hoti hai.?

Allamah Nemwi (rehmatullahe ta’ala alaihe ) farmate hain ke Iski ISNAAD (chain) Za’eef hai. Iska ek raavi Suleiman bin Moosa hai, Jinhey

LAYYIN AL-HADEES (Kamzor) kaha gaya hai. Imam Bukhari (rehmatullahe ta’ala alaihe ) ne Kaha ke Inke paas MANAAKEER hain aur

Nisaa’i (rehmatullahe ta’ala alaihe  ) ne kaha, QAWI nahi hain. [Tafseel ke liye dekhein Aasaar As-Sunan pg 145]

Isme ek aur Raavi hai Al-Haisam hai Jiske baare me hain Wo Sachche hain lekin in per QADRIYAH hone ka ilzaam

hai. [At-Taqreeb pg228]

Suleiman bin Moosa ke bare me kehte hain ke, Abu Haatim ne kaha inki Hadees me kuch Iztiraab hai. Ibne Adi ne kaha

hai Ye ba’z Ahaadees me munfarid hain. Bukhari ne kaha ke inke paas Manaakeer hain. Sudooq aur Faqeeha hain lekin

Inki Hadees me Layyin (Kamzori) hain aur Maut se qabl inka haafzah Khalat malat ho gaya tha. [Dekhiye Az-Zu’afa

Ml Bukhari:148, Tehzeeb 4/227, Taqreeb 1/331 waghera]

AITRAAZ: Ghair-Muqallideen, Is MURSAL rivayat (Ya’ni Za’eef) rivayat se apna Mauqaf sabit karne ke liye ye Kehte

hain: Mursal Hadees Hanafiyon ke haan MUTABAR AUR MAQBOOL hai. Hanafi Mazhab ke Imam Surkhasi

likhte hain. “Doosre aur Teesre qarn (yani taaba’een) ki Mursal riwayat hamare (Ahnaaf) Ulema’ ke qaul ke mutabiq

Hujjat aur Daleel hai. [Kitab Usool 1/360] waghera Kutab.

AL-JAWAAB: Ghair-Muqallideen yahan per wizaahat kar dein ke, Kya Aap hamaare is Usool ko maan kar Hamaarey

Ulema’ ki TAQLEED qubool karte hain.? Aap log TAQLEED ki ta’reef kuch is tarah karte hain na, “Ummati ka Qoul

(Qur’an wa Hadees se) bila-daleel maan lena TAQLEED hai aur TAQLEED SHIRK hai (NOTE: Anaaf ke haan ye

Ta’reef ghalat hai). Yahan per Imam Surkhasi Ummati hain aur unka ye Qoul (Qur’an wa Hadees se) be-

daleel hai. Kya Aap ko ye TAQLEEDI SHIRK qubool hai.?

Humne to apna Mauqaf Khud ke bal per tehraaya hai aur Aap log hain ki Muqallideen ke Aqwaal me PANAAH dhoond

rahe hain Jab ke Aap log hamein Ghalat samajhte hain to phir Aisa kyon.? Waise Aap logon ka mauqaf me Jaan hi nahi

thi ke khud ke bal per isey tehraate kyonke aap ne khud apne Pairon per Kulhaari (axe) jo maar li hai, isiliye

Muqallideen ki PANAAH me aa gaye aur TAQLEEDI SHIRK karne lagey.

Chunacha Ghair-Muqallid, Zubair Ali Za’i ne ZA’EEF Hadees ki TA’REEF Yun ki hai, “Har Wo Hadees Jisme SAHEEH

Hadees Ya HASAN Hadees ki SIFAAT maujood na ho to Wo Hadees Za’eef hogi.. Aur iski Iqsaam ye hain Maslan

(Za’eef) MAUZOO’, MAQLOOB, SHAAZ, MU’ALLIL, MUZTARIB, MURSAL, MUNQATA’ aur MU’AZZIL waghera. [Noorul

Ainain pg60]

Qaara’een-e-Kiraam! Ye raha aap ke saamne ghair-muqallideen ka asal mauqaf. Jo inke NAFS-PARASTI ke khilaaf tha,

isliye Muqallideen ki PANAAH me aa kar TAQLEEDI SHIRK karne lag gaye..

DEEGAR RIVAAYAAT:

Is silsilc ki deegar tamam rivaayaat Za’eef hain. [Tafseel ke liye dekhein Aasaar As-Sunan pgl45, 146 Haashya]

Misaal ke taur per pesh karte hain Wa’il bin Hujar ki rivayat [SUNAN BEIHAQI] ke hawaale se.

Iski ISNAAD (Chain) bohat Za’eef hai. Isme Muhammad bin Hujar hain aur Umme Abdul Jabbar hain aur Wo Umme

Yahya hain aur Maj’hool hain aur Isme Sa’eed bin Abdul Jabbar bhi hain Jo Za’eef hain. Zehbi ne Meezan me kaha hai

ke inke liye MANAAKEER hain. Kaha gaya ke inki Kuniyat Abul Khanaafis hai. Bukhari ne kaha ke inme NAZAR hai. Ibne

Turkmani  ne JAWAHAR AL NAQA’I me kaha hai ke Muhammad bin Hujar bin Abdul Jabbar bin Wa’il AN

Umme Sa’eed inke liye MANAAKEER hain. Zehbi ne kaha hai ke Umme Abdul Jabbar Wo Umme Yahya hain, na mai

unka haal jaanta hu na unka Naam. Sa’eed bin Abdul Jabbar ke bare me Nisaal ne kaha ke Wo QAWI nahi

hain. [Aasaar As-Sunan pgl45 haashya]

Ghair-muqallid, Zubair Ali Za’I ne khud Aitraaf kar liya hai, Ye rivayat Saqt Za’eef hai aur hawala diya hai [Al-Jawahar

An-naqa’I aur Meezan Al-Aitadaal] ka, albatta iske baad wahi puraana Khel, Muqallideen ke Aqwaal me PANAAH

lene ki koshish. [Dekhiye Namaz me hath baandhne ka Hukm aur Maqaam pg25]

Ghair-Muqallid, Albani ne [Silsila Al Zaee’fa (no. 5500)] me Umm-e-Yahya se rivayat kardah rivayat ko shaamil kiya

hai (Ya’ni Za’eef Ahaadees me shumaar kiya hai).

 1. TAFSEER FASALLI LI-RABBIKA WAN’HAR (Surah Kausar:2, Beihaqi).

Hazrat Ali wa Ibne Abbas (radiAllaho ta’ala anhu ) se is ayat me WANHAR ki Tafseer Seene per hath baandhne ki ki gayi hai.

Allamah Kirmaani (rehmatullahe ta’ala alaihe ) Ali (radiAllaho ta’ala anhu ) ki rivayat ke bare me farmaate hain ke Iski SANAD aur MATAN dono me

IZTIRAAB paaya jaata hai. [Al-jawaahar An-Naqa’I 2/30]

Ye rivayat MUZTARIB hai kyonke Ali (radiAllaho ta’ala anhu ) se iski Tafseer NAAF KE NEECHE hath baandhne ke liye bhi ki gayi

hai Jo oopar Ahnaaf ke dalaa’il me Naql hai. Aur MUZTARIB rivayat ko Ghair-Muqallid, Zubair Ali Za’i ne Za’eef ki ek

Qism kaha hai jaisa ke oopar guzar chuka hai.

Ibne Kaseer (rehmatullahe ta’ala alaihe ) ne apni Tafseer me likha hai ke ‘WAN-HAR’ ke ma’na daayein hath ko baayein hath par seene

par rakhna Hazrat Ali (raz). ke Tareeq se pesh karna Saheeh Nahi hai.

Ibn-e-Abbas radiAllaho ta’ala anhu ) se bhi WANHAR ki tafseer Seene per hath baandhne ki ki gayi hai. Iska ek raavi hai Rooh

bin Al-Musayyab jo MATROOK hai aur Ibne Hibban ne kaha ke Wo SIQAAT se MAUZOO’ (Jhooti) rivaayaat karta tha, is

se rivayat HALAL nahi hai. Ibne Adi rehmatullahe ta’ala alaihe  ne kaha ke Rooh bin Al-Musayyab, Saabit aur Yazeed se Ghair-Mehfooz

hadeesein rivayat karte hain. [Al-Jawahar An-Naqa’I 2/30; Meezan Al-Aitedaal 2/50, Lisaan Al-Meezan

3/486]

Is rivayat ka doosra Raavi Umrul Kindi hai. Ibn-e-Adi (rehmatullahe ta’ala alaihe ) kehte hain ke Umrul Kindi, Munkar Al-Hadees hai, Siqah

logon se Hadees churaata hai. Abu Ya’la (rehmatullahe ta’ala alaihe  ne isey Za’eef kaha hai. [Al-Jawahar An-Naqa’I 2/30]

Allamah Fakhruddeen Raazi (radiAllaho ta’ala anhu  WAN-HAR ki Tafseer me Jam’hoor Mufassireen ka ye Qoul naqal karte hain ke,

“WAN-HAR se muraad Oonton ki Qurbani karna hai” aur likha ke, “WAN-HAR ko Qurbani per mehmool karne ki

AFZALIYAT ki Paanchvi wajah ye hai ke lafz NAHAR ka isti’maal Oont ki Qurbani ke ma’ne me zyadah Mash’hoor hai

doosre wajooh mazkoorah me isti’maal hone se, Lihaaza Kalaam Allah ko is per Hamal karna Wajib hai. [Tafseer

Kabeer 23/129-130]

Is rivayat ko Mauzoo’ (Jhooti) nahi to kam az kam Nihaayat Za’eef kaha jaayega. Aur Ghair-Muqallideen ko Sharam nahi

aati ke aisi Za’eef rivayat se Jaayez aur na-jayez sabit karte hain.

Aam taur per Jo rivaayaat SAREEH hain Ya’ni ALAA SADRIHI (Seene per) ka Lafz hai Wo itni hi rivaayaat hain. Agar aur

koi SAREEH rivayat Ghair-Muqallideen pesh karein to Jayezah liya jaaye ke Wo rivayat MAUQOOF to nahi hai Jisko

MARFOO’ ke naam se pesh kar diya gaya Ya isme koi Illat to Nahi hai.

SAHAABA WA TAABA’EEN KE AASAAR:

Seene per hath baandhne ke silsile me Ghair-Muqallideen ke paas Koi SAHEEH SAREEH MARFOO’ HADEES nahi hai.

Ghair-Muqallideen is silsile me Sahaba wa Taaba’een ke kuch Aasaar pesh karte hain. Awwal to in Aasaar ki ISNAAD

Ghair-Saheeh hain. Duwwam Ghair-Muqallideen ko in Aasaar ke pesh karne ka Koi HAQQ hi nahi hai Kyonke Ghair-Nabi

ka Qoul wa Fa’l unke Nazdeek Hujjat Nahi hai aur Ghair-Nabi ka fa’l wa Qoul unke nazdeek TAQLEED hai.

QIYAASAAT:

Ghair-Muqallideen ba’z martaba aisi Rivaayaat pesh karte hain Jin me sirey se ALAA SADRIHI (Seene per) ka lafz hi

Nahi hota lekin Wo in rivaayaat me QIYAAS karte hain aur apne QIYAAS ko Hadees ka Naam dete hain Ya’ni “Baat

Apni aur Naam Hadees /fa”Bukhari Shareef ke hawaale se SAHAL BIN SA’D (,^ <UJI ^jwjj) ki Hadees me Taaweelaat

Karte hain. Rivayat me hai, “Logon ko Hukm diya jaata tha ke, “Namaz me Dayein hath ko Bayein ZIRAA’I (baazoo) par

rakhein.” Kehne lagey ke ZIRAA 7 kehte hain “Hath ki Ungliyon se le kar Kuhni (Elbow) tak’phtr kaha ke ZIRAA’I per

(Kahin bhi) Hath rakhenge to Khud ba Khud hath Seene per aa jayenge Naaf ke neeche nahi aayenge.

AI-JAWAAB: Koi bhi Shaqs, Ghair-Muqallideen ke is QIYAAS per Tajrubah kar ke dekh sakta hai ke Hath pakarne ki

Jagah ke lihaaz se Hath Naaf ke Neeche se le kar Naaf ke oopar (Seene ke neeche) tak hi Aayenge. Haan! Agar Koi

Shaqs Apne Shaano (Gardan, Shoulders) aur Peeth (Back) ko Sukood kar Hath baandhega to phir hath Seene per

aayenge. Lekin aisa karna Namaz me Khushoo’ wa Khuzoo’ ke Khilaf hai. Aur agar Shaano wa Peeth ko sukeidna hi tha

to phir mazed Tajrubah karenge to hath Sar per bhi Aate hain. Ye QIYAAS baatil hai. Aur sath hi ye Qiyaas SHAITANI

hai aur ghair-muqallideen ke haan hujjat bhi nahi hai.

Kuch Ghair-Muqallideen apni Taa’eed ke liye FOUQUS SURRAH (Naaf ke oopar) ki rivayaat bhi pesh karte hain. Jab ke

unka da’wa Seene ke oopar hath baandhne ka hai, aur SUNNAT-E-MUAKKIDAH, WAAJIB Ya FARZ ke Hukm me hai

Jisey QIYAAS se sabit Nahi kiya Ja sakta aur Ghair-Muqallideen ke haan Qiyaas hujjat bhi Nahi. Lihaazah Unka Ye da’wa

bila-daleel hai aur bila-daleel amal karna TAQLEED hai aur Ghair-Muqallideen ke haan TAQLEED, SHIRK hai.

Chunacha Ghair-Muqallid, Mohammad Abul Hasan ne likha: “Aur is baat me kuch Shakk nahi ke TAQLEED khwaah

A’imma-e-Arabah me se Kisi ki ho Khwaah Unke siva Kisi aur ki, SHIRK hai.” [Al Zafarul Mubeen pg20]

QIYAAS AUR GHAIR-MUQALLIDEEN KA MAZHAB:

Ghair-Muqallideen ke haan Khud Rasoolullah (SALLALLAHO ALAIHE WASALLAM) ki Raa’I bhi Hujjat nahi hai.

Chunacha Ghair Muqallideen ke Peshwa Janab Maulana Mohammad Joonagadhi ne likha: “Suniye Janab! Buzrugon ki

Mujtahidon ki aur Imamon ki Raa’i, Qiyaas, Ijtihaad wa Istinbaat aur Unke Aqwaal to Kahan.? Shari’at-e-Islam me to

Khud Paighambar (sallallahu alaihi wa sallam) bhi Apni taraf se baghair Wahi ke Kuch farmayein to Wo Hujjat

Nahi.” [Tareeq-e-Mohammadi pg57]

Ta’jub hai ke Jis DEEN me Nabi (SALLALLAHO ALAIHE WASALLAM) ki Raa’I HUJJAT na ho Us DEEN waaley Aaj ek Ummati ki Raal ko DALEEL

samajhne lagey.” [Tareeq-e-Mohammadi pg 59] (Al-Ayaazu billah)

Abu Jaabir Abdullah Daamaanvi likhta hai: “Maqaam-e-Ghour hai ke Jab Nabi (SALLALLAHO ALAIHE WASALLAM) ki KHWAAHISHAAT aur RAA’I ki

Pairvi bhi Laazim qaraar na paaye to phir Kisi aur Shaqs ya Imam ki Zaati Aaraa’ kis tarah DEEN bana sakti

hai.?” [Muqadmah Noorul Ainain pgl9]

Mohammad Abul Hasan ne likha: “Qiyaas na karo! Kyonke Sab se pehle Shaitaan ne Qiyaas kiya.”[AI Zafarul Mubeen

pgl4]

Joonagarhi ne ye bhi likha: “Ye bhi HAQEEQAT hai ke rivayat ki tarah Inki (Hazrat umar radiAllaho ta’ala anhu ki) DARAAYAT

(samajh) Hum per (Ya’ni firqa Ahl-e-Hadees per) WAAJIB AT-TAA’MEEL nahi, bohat mumkin hai ke Wo DURUST Na

ho.” [Shama’ Muhammadi pg21]

Aur ek jagah likha: “Hanafi bhaiyo! Zara Kaleije per hath rakh kar Eimaan-daari se batlao ke Imam Abu Haneefah  rehmatullahe ta’ala alaihe

Ilm wa Fiqh me badhe hue the Ya Hazrat Umar radiAllaho ta’ala anhu  Khaleefatul Muslimeen, Ameerul Mu’mineen, Pas

aao Suno! Bohat se saaf saaf Motey Motey masaa’il aise hain, Hazrat Faarooq-e-Aazam radiAllaho ta’ala anhu  ne inme Ghalti ki

hai.” [Tareeq-e-Mohammadi pg78] (Al-Ayaazu billah)

To Jin Ghair-Muqallideen ke Nazdeek Rasoolullah (SALLALLAHO ALAIHE WASALLAM) ki Raa’i Hujjat nahi aur Hazrat Umar radiAllaho ta’ala anhu ki HADEES

KI SAMAJH mu’tabar nahi Wo Apni Raa’I aur SAMAJH pesh kar ke kya sabit karna chaahte hain.? Yehi ke DEEN me

Ghair-Muqallid Mullaaon ki Raa’I hujjat hai lekin Rasoolullah (SALLALLAHO ALAIHE WASALLAM) ki nahi, Ghair-Muqallideen ki Hadees ki Samajh

Hujjat hai lekin Hazrat Umar radiAllaho ta’ala anhu  ki Nahi. (Al-Ayaazu billah)

TEHQEEQ-E-MASLA’:

Ahaadees dono taraf hain. Agar Khuda na Khwasta Koi Fareeq sirf ek Qism ke dalaa’il ko maanta hai aur doosri Qism ke

dalaa’il ka inkaar karta hai to goya Wo Ahaadees ka inkar karta hai Jo KUFR ke qareeb pohncha deta hai. Aur AHNAAF

kisi QISM ke bhi Ahadees ka INKAAR nahi karte hain balke RAAJEH per amal karte hain aur Khilaaf wali Ahaadees me

munasib Taujeehaat karte hain. Aur Ghair-Muqallideen iske Bar-aks MATLAB ki Ahaadees per amal karte hain aur

Khilaaf waali Ahaadees ko SHAHEED kar daalte hain. Al-gharz, Ab zaroorat is baat ki hai ke Dono Qism ki rivaayaat me

Ijtihaad kiya Jaaye dono Qism ki rivaayaat ka Jayeza le kar aur Raajeh per amal kiya jayega.

Ahnaaf ne Naaf ke neeche hath baandhne waali rivaayaat ko Mardon ke Nye Khaas kar diya aur Seene per hath

baandhne wali rivayaton ko Aurton ke sath Khaas kar diya jis se Ahnaaf ka amal dono Qism ke Ahaadees per hai.

NOTE: Ghair-Muqallid, Abdur Rahman Mubarakpuri ne Muhaddiseen ke ek Usool ki Yun Wizahat ki hai. “Jab 2

Hadeesein aisi Aa Jayein, Jinka Maf’hoom Ek doosre ke mukhalif ho to Unke darmyan Tatbeeq di Jati hai Ya Un me se

kisi ek ko Tarjeeh de kar Us par amal kiya jata hai, doosri par nahi.” [Muqadmah Tuhfatul Ahwazee pgl45]

SEENE PER HATH baandhne ki Charon Qism ki rivaayaat ka Jayezah lene se Ye TEHQEEQ saamne aati hai ke SEENE

PER HATH baandhne ke silsile me ek bhi SAHEEH SAREEH MARFOO’ HADEES Ghair-Muqallideen ke paas nahi hai. Jab

ke Ghair-Muqallideen ka da’wa hai ke Sirf SAHEEH HADEES hujjat hai. Neiz Ye da’wa bhi hai ke sirf SEENE PER HATH

baandhna SUNNAT hai aur iske Khilaaf NA-JAYEZ goya ke ye SUNNAT-E-MU’AKKIDAH aur agar koi Ghair-Muqallid kehta

hai ke namaz nahi hoti to WAJIB ya FARZ ke hukm me hogi. Aur SUnnat-e-Mu’akkidah, Wajib ya Faraa’iz ko sabit karne

ke liye Ya to Qur’ani Aayat pesh karni hogi ya phir SAHEEH SAREEH MARFOO’ HADEES. Chounke ghair-Muqallideen ke

paas ek bhi SAREEH SAHEEH Hadees nahi hai. Isliye Unka Ye da’wa RADD hai.

Rahi Ahl-e-Sunnat Wal Jama’t, Ahnaaf ke Dalaa’il ki baat to, Wa’il Bin Hujar ki Hadees zyada Mazboot hai, 2. AN wa 3. Abi Hurairah ki Hadees HASAN darjah ki hain. Lekin Mukhaalifeen ke nazdeek Ye

rivaayaat Za’eef hain. Mukhaalifeen ki is baat ko Tasleem bhi kar Nya jayeto bhi kya hoga? Ghair-Muqallideen ke paas

Ek bhi SAHEEH SAREEH MARFOO’ HADEES Nahi hai Jis se Rasoolullah SALLALLAHO ALAIHE WASALLAM ka SEENE per Hath baandhne ki SUNNAT

ko sabit kiya ja sakey. Aur Jo Marfoo’ rivaayaat hain Wo Ghair-Mehfooz hain. Lihaaza Rivaayaat dono taraf ki Yaksaan

darjah ki ho gayi.

Naaf ke neeche hath baandne ke silsile me 2 Jaleel-O-Qadar Taaba’een Abi Majliz ka Qoul SAHEEH sanad ke

sath aur Ibraheem Naqal ka Qoul HASAN Sanad ke sath maujood hai.

Is silsile me Usool ye hai ke “Jab Ahaadees mutasaaviyatul Iqdaam (yaksaan darjah) ki ho to SALAF (Sahaba wa

Taaba’een Kubbaar) ke aqwaal, af’aal se ek Janib TARJEEH di jayegi.”

TAABA’EE KABEER KA QOUL AHNAAF KE NAZDEEK HUJJAT HAI:

“Jis Taaba’ee Kabeer ke fatwe Sahaba ke zamaane me shaa’e the, hamare nazdeek in Taaba’ee ka Qoul

Hujjat hai, Jaisa ke Hamaare nazdeek Sahabi ka Qoul Hujjat hai” [At-Tauzeeh 2/17, 1’la As Sunan

19/132]

Ahnaaf ke is mazhab ki Ta’eed me kayi Aslaaf ka amal hai jaisa ke oopar ki ibaraton me guzar chuka hai. A’imma-e-

Araba’ me se 2 A’immah (Abi Haneefah wa Ahmed ka Mazhab Naaf ke neeche hath baandhne ka hai aur Kisi

ka Mazhab bhi SEENE PER hath baandhne ka Nahi hai.

Dono Aasaar ki bina per AHNAAF ka Naaf ke Neeche Hath baandhne ka mauqaf RAAJEH ho gaya aur isi ko Ma’mool

biha Tehraya gaya hai.

MARD, NAAF KE NEECHE HATH BAANDHEY, IMAM AHMED BIN HANBAL (Rahmatullahi alaih) KA BHI

MAZHAB:

Allamah Ibne Taymiyyah rahmatullahi alaih ke shagird Allamah Ibne Qayyim Hanbali rahmatullahi alaih farmate hain:

“Dauraan-e-Namaz hath baandhne ki Jagah me Iqtilaf hai. Imam Ahmed (Rahmatullahi alaih) se ek rivayat Naaf ke

oopar hath baandhne ki hai. Ek Naaf ke neeche baandhne ki hai. Ek rivayat Aap se wo hai Jo Abu Taalib ne zikr ki hai.

Aap farmate hain ke ‘Maine Imam Ahmed se poocha ke Namazi, Namaz parhte hue hath kahan rakhein.? Aap

ne farmaya: “Naaf ke oopar ya neeche rakhein”. Aur Aap ke nazdeek Sab Jayez hai chaahe Naaf se oopar rakhe aur

chaahe Naaf se neeche rakhe. Hazrat AN (raziallahu anhu) se marwi hai ke Hatheliyon par Hatheliyon ko Naaf ke

neeche rakhna Sunnat hai. Umroo bin Malik ne ba-rivayat Abul Jooza’Hazrat Ibne Abbas se Hazrat AN ki Tafseer ki maanind rivayat ki hai magar Ye SAHEEH nahi hai. SAHEEH Hazrat AN

ki Hadees hai. Imam Muzni ki rivayat ke mutabiq Imam Ahmad ka farman hai ke

Naaf se thhora neeche baandhein. Aur Seene par hath rakhna MAKROOH hai. Isliye ke Rasoolullah sallallaho alaihe wasallam

se marwi hai ke Aap  sallallaho alaihe wasallam ne TAKFEER se mana’ farmaya aur TAKFEER seene par hath rakhne ko

kehte hain.” [Badaa’i Al Fawaa’id 3/91]

SEENE PER HATH BAANDHNA YAHOODIYON SE MUSHAABIHAT HAI:

Chunacha Allamah Muhammad hashim Sindhi likhte hain, “Ye faqeer jab Yeman ki Bandar-gaah Idan ki taraf

pohncha to wahan per humne dekha ke YAHOOD ki kuch jama’tein Sukoonat pazeer hain. Unki taraf kuch log bheje

gaye is baat ki Tehqeeq karne ke liye ke YAHOOD Namaz me hath Kis jagah baandhte hain to Unhone Jawab diya ke

Hum Namaz me SEENE ke oopar hath baandhte hain aur is per Sab Awaam wa khwaas YAHOOD ka ittifaaq hai.”

[Tarsee’ Ad durrah ala Dirham As surrah pg89]

Allah ne aur Uske Rasool sallallaho alaihe wasallam ne YAHOODIYON ki mushabihat (Imitation, copy) se bachne ki saqt

taakeed farmayi hai.

FIQH-E-HANAFI KI IBAARATON ME GHAIR-MUQALLIDEEN KI BA’Z TEHREEFAAT WA AITRAZAT KE

JAWABAAT:

Qaara’een-e-Kiraam! Kisi bhi Shaqs ko apne Maslak aur apne Dalaa’il ke pesh karne ka poora poora Haqq hai aur isi

tarah ba-zarurat doosre Maslak ka Jawab dalaa’il ki Roshni me dena ka bhi mukammal Haqq hai, magar Ye Haqq kisi ko

Nahi ke Kisi ke Maslak ki Ghalat Tarjumani karey aur unke A’imma wa Ulema’ ki Jaanib Ghalat baatein mansoob karein.

Allah ta’la Khoob Hisaab lega aise logon se. In sha’ Allah!

Ghair-Muqallid, Abdul Mateen Joonagarhi bhi apni Kitab [HADEES-E-NAMAZ] me jagah jagah MASLAK-E-AHNAAF ki

ghalat TARJUMANI karta hua Nazar aata hai.

 1. (NAAM NIHAAD) AHL-E-HADEES KA HAWAALAH YA DHOKAH:

Ghair-Muqallid, Abdul Mateen ne BAAB (Chapter) baandha ke AAP KE YAHAN BHI ISKA (Ya’ni Seene Per Hath

baandhne ka) SABOOT HAI. Phir [Umdatul Qaari] se Allamah Aini ka Qoul Naqal kiya: Imam Shaafa’i

ne Wa’il bin Hujar ki rivayat se HUJJAT pakri hai, Jiski Ibne Khuzaimah ne Takhreej

ki hai..” phir Aini ne Wa’il ki Hadees naqal ki. [Hadees-e-Namaz pg65]

AL-JAWAAB# 1:

HANAFIYAH ki Kisi bhi Kitab me Kisi aur Imam ka MASLAK bayaan karne se hamaara MASLAK samajhna Ya doosron ko

samjhaana Ghair-Muqallideen ki NARI JIHAALAT ka Saboot hai. Ye Ilmi Amaanat wa Diyanat ke Taqaaze ke khilaf hai

aur Ye AHNAAF PAR SAREEH JHOOT baandhne me Daaqil hai.

 1. AHNAAF KI TARDEED YA TAA’EED:

Abdul Mateen Ghair-Muqallid ne Likha ke: “Sahab-e-Hidayah ne Naaf ke Neeche hath baandhne ke Saboot me Jo

rivayat bayan ki hai, is par Allamah Aini likhte hain: Ye Hazrat AN ka Qoul hai aur Uski SANAD

Nabi (sallallahu alaihi wa sallam) tak SAHEEH nahi hai.” [Hadees-e-Namaz pg65]

AL-JAWAAB# 2:

Ahnaaf ko is ibarat se Kya Nuqsan hua.? Sahab-e-Hidayah ne “Li Qoulihi (Alaihis Salaam)” kaha tha Ya’ni Ye Nabi

(sallallahu alaihi wa sallam) ka Qoul hai, is par Allamah Aini naqad kar rahe hain ke Ye Hazrat AN ka Maqoolah hai, iski Sanad me AN ke ba’d Nabi (sallallahu alaihi wa sallam) ka Naam Mubarak

barhaana SAHEEH NAHI hai, Kyonke Ye rivayat Hazrat AN par MAUQOOF (Stopped) hai. Albatta Hadees

Marfoo’ ke Hukm hai.

Chunacha Allamah Aini iske ba’d ye bhi likhte hain: “Hazrat AN ka Ye farmana ke YE SUNNAT

HAI, ye Lafz Muhaddiseen ke Yahan MARFOO’ me daakhil ho jata hai.” [Umdatul Qaari 3/15]

Allamah Aini to MARFOO’ keh kar Ahnaaf ki Taa’eed kar rahe hain.

 1. TAZ’EEF YA TAUSEEQ:

Abdul Mateen Ghair-Muqallid Likhta hai: “Hadees-e-Paighambar to hai hi Nahi, Hazrat ANAS  ka bhi Qoul hai

Ya Nahi.? Is par Allamah Aini (4il rj°^j) Jarah wa Tanqeed karte hue likhte hain: Jo Qoul ANAS radiAllaho ta’ala anhu  se marwi hai

isme Kalaam hai kyonke iski SANAD me Abdur Rahman bin Is’haaq Koofi hain. Imam Ahmad ne kaha ke Ye

Shaqs bilkul Nikammah hai aur MUNAKARUL HADEES hai.”

Phir likha: “Ho sakta hai AN ke Naam se isi ne Ye Rivayat Ghar (bana) li ho. Iske ba’d Allamah Aini

qjjl) ne Ek 2 Nihayat hi Za’eef Saboot Narm Andaaz me Naaf ke neeche hath baandhne ke bayan kiye, magar Zor-e-

Bayan Seene par Hath baandhne ke dalaa’il hi me hai.” [Hadees-e-Namaz pg66]

AL-JAWAAB# 3:

Ye Ghair-Muqallideen ki Naaqis Samajh hai ke Allamah Aini Jarah wa Tanqeed kar rahe hain. Balke Abdul

Mateen Joonagarhi ne BAD-DIYANATI dikhayi hai. Jab ke Allamah Aini  ne iske ba’d fouran iska Jawab bhi

diya hai. Aur Ghair-Muqallid ne iska Jawab hi udaa diya. Ye to HAQQ WALON KI PEHCHAAN HARGIZ NAHI. Phir bhi

Haqq par hone ka da’wa.?

Allamah Aini ne likha: “Main kehta hoon ke Abu Dawood ne rivayat kiya aur is par SUKOOT (Khamoshi) kiya

aur iski Taa’eed aur Taqwiyat (Mazbooti) us rivayat se hoti hai Jisko Allamah Ibne Hazam ne Hazrat Anas

ki Hadees se rivayat kiya hai ke Aqlaaq-e-Nabuwwat me se daayan hath baayein hath par Naaf ke

neeche baandhna hai.” [Umdatul Qaari 3/15]

AL-HAASIL: Imam Ahmad ke Nazdeek agar Abdur Rahman, MUNKAR AL-HADEES hain to Imam Abu

Dawood ke Nazdeek Qabil-e-Hujjat hain isiliye Unhone Khamoshi Iqtiyaar ki aur agar Ye Za’eef hi hain to is

rivayat ki Taa’eed me Hadees-e-Anas maujood hai. Lihaazah Muhaddiseen ke Usoolon ke mutabiq 2

Za’eef rivayaton ko Jorne ke baad Wo Qawi ho jaati hain aur HASAN darjah me shumaar ho jaayengi.

NOTE: Imam Abu Dawood ne Hadees-e-Ali par koi Kalaam nahi kiya hai albatta Hadees Abi-

Hurairah par Kalaam kiya hai. Albatta, Hadees Ali aur Hadees Anas ek

doosre ki Shaahid hain chunacha inka Zu’af Khatm hua.

 1. GHAIR-MUQALLIDEEN KI TAQLEED:

Abdul Mateen Ghair-Muqallid ne Allamah Ameerul Haaj (rahmatullahi alaih) ka Qoul naqal kiya ke: “Be-shakk! Sunnat se

sabit hai seedha hath baayein hath par rakhna, magar aisi koi baat paaya saboot ko nahi pohanchti Jiski Ro se badan

ke kisi Khaas Maqaam par hathon ka rakhna Wajib ho sivaaye Wa’il ki Hadees ke (Jisme Seene par hath baandhne ki

Sunnat ka bayan hai). [Hadees-e-Namaz pg66]

AL-JAWAAB# 4:

Isi tarah ki baat Allamah Ibne Nujaim Misri ne AL-BAHR AR-RAA’IQ me bhi kahi hai.

Hum Ghair-Muqallideen se poochte hain. Agar aap in Hazraat ka Qoul Hurf-e-Aakhir maante hain to phir Aap ko ye bhi

Tasleem karna padega ke Baaqi Seene par hath baandhne ke Dalaa’il Ya’ni Hulab ki rivayat, Taos

qil) ki rivayat aur WANHAR ki Tafseer sab ke sab Paaye Saboot ko Nahi pohanchte.

ASAL HAQEEQAT: In Hazraat ne Ye baat Unke paas maujood Dalaa’il ki bunyaad par kahi hai. Ek to Hazrat Anas

ka Asar tha aur doosra Wa’il bin Hujar  ki Hadees. In do ke darmyan Muwaazna (compare)

karte hue likha Jiska matlab Ye hai ke Wa’il ki Hadees ke siva Doosri Hadees hath baandhne ke Maqaam

wa Mahal ko bataane wali sabit nahi.

Aur ek baat bhi NOTE kar lein ke [Musannaf Ibne Abi Shaibah] ka Nusqah Jisme NAAF KE NEECHE lafz ki zyadati

maujood hai wo ba’z Hazraat ke paas maujood nahi tha.

Ab Allamah Ibne Ameer Al-Haaj aur Ibne Nujaim Misri ki baat ko Hurf-e-Aakhir maan lena Khud Ghair-

Muqallideen ke liye Khatrah se khaali nahi. Kyonke inke Qoul ka Matlab Yehi hua ke Wa’il ki Hadees ke

siva Koi aur Hadees sabit nahi hai aur Ghair-Muqallideen ke khud ke Usoolon se Hadees-e-Wa’il  Za’eef

hai.

Ghair-Muqallideen, Kab se MUQALLID Ulema’ ki TAQLEED kar ke TAQLEEDI SHIRK karne lag gaye.? Bila Tehqeeq

Hamaare Ulema’ ki baat Maan kar ANDHI TAQLEED ka Irtikaab Kyon.?

 1. JHOOT KA BAD-TAREEN NAMOONAH:

Ghair-Muqallid, Abdul Mateen ne [AINUL HIDAYAH] ke hawaale se Naql kiya: “Naaf ke neeche hath baandhne ki

Hadees ba-ittifaaq A’imma-e-Muhaddiseen Za’eef hai.” [Hadees-e-Namaz pg67]

AL-JAWAAB# 5:

Jabke Is ne Yahan par JHOOT ka Saharah liya hai. Ye Ibarat [Ainul Hidayah] ki nahi hai. Balke Wahan pehle Hazrat

Ali wali Hadees bayan karne ke ba’d likha hai ke: Imam Nawawi ne kaha ke is Rivayat ke

Za’eef hone par A’imma-e-Hadees Muttafiq hain.

Magar Abdul Mateen ne iske bajaaye Apni taraf se Alfaaz “Naaf ke neeche hath baandhne ki Hadees” ki Zyaadati kar ke

Ahnaaf ki taraf Mansoob kiya aur Ye Dhoka dena chaaha ke Naaf ke neeche hath baandhne ki Jitni Hadeesein hain

Unko Za’eef Qaraar diya hai khud Ahnaaf ne.

Ye AHNAAF par SAREEH JHOOT baandha hai. Ye TEHREEF ka badtareen Namoonah Pesh kiya hai (Naam Nihaad) Ahle

Hadees ne. Kisi Ek Hadees ke Za’eef hone se Is BAAB ki Tamam Ahaadees Kyon Za’eef ho jayengi.?

Jabke [AINUL HIDAYAH] me Imam Nawawi ke Qoul ke ba’d likha hai ke: “Lekin [Musannaf Ibne Abi

Shaibah] me ba-tareeq Ibraheem bin Adham Al Balkhi Zeir-e-Naaf hath baandhna Marfoo’ Hadees se sabit

hai, aur Iski Isnaad me Koi Kalaam nahi, sivaaye iske ke Alqamah ne Ibne Mas’ood (r^- <uil ^oj) se suna Ya Nahi, To

isme Imam Tirmizi ki SHAHAADAT kaafi hai ke Samaa’ Sabit hai, Pas rivayat SAHEEH hai.” [Ainul Hidaayah

1/450]

Dekhiye! Sahab Ainul Hidayah ki Tehqeeq chhupa kar Unki taraf Imam Nawawi ka Qoul mansoob kar diya.

Isey Ahl-e-Hadeesiyat nahi balke AHL-E-KHABEESIYAT kehte hain.

 1. JHOOT KA DOOSRA NAMOONAH:

Abdul Mateen Ghair-Muqallid ne Arabi “Haashya Hidaayah” se Hadees-e-Ali ke muta’liq naqal kiya ke

Naaf ke neeche hath baandhne ki rivayat Za’eef hai aur Is par tamam Imamo ka Ittifaaq hai. [Hadees-e-Namaz

pg67]

AL-JAWAAB* 6:

Ye bhi DHOKA hai. Wahan Us Qoul ke ba’d Likha hai ke “Ye Allamah Nawawi ka Qoul hai.”

Aur is Qoul ko AHNAAF ki Taraf Mansoob kiya Jaa raha hai. Jab ke Ye Qoul Khaas Hadees-e-Ali ke liye

KHAAS hai. Aur oopar iska Jawab [Ainul Hidayah] ki ibarat me de diya gaya hai.

 1. TAQLEED-E-MEHAZ:

Phir Abdul Mateen Ghair-Muqallid ne [AINUL HIDAYAH] aur [SHARAH WAQAAYAH] (URDU) ke hawaale se Naqal

kiya ke Seene par hath baandhne ki HADEES QAWI hai. [Hadees-e-Namaz pg67]

AL-JAWAAB* 7:

Abdul Mateen Sahab! Is ibarat se pehle Jo likha hai Wo bhi parh lete aur Uska Jawab de dete to Aap ke Mazhab ki Koi

Khidmat ho jaati. Magar Aap to NAFS PARAST hain na Jo Nafs ke mutabiq mila wo le liya Jo Khilaf laga wo chhor diya.

Likha hai: “Hadees-e-Wa’il me Muttayqin Ek martaba Namaz ka fa’l hai aur Sirf is Qadr se SUNNAT hona sabit Nahi

hota.” [Ainul Hidaayah 1/450]

To ibarat se sabit hua ke Is Hadees se SUNNIYAT ka Isbaat Nahi ho sakta, mumkin hai Ye Rasoolullah (sallallahu alaihi

wa sallam) ka ek martaba ka fa’l ho.

In Hazraat ne Shaukani ki Naqool par aitmaad kar ke Hadees Qawi hai bayan kar di hogi Ya phir in Hazraat ne khud se

bayan kiya hai to phir Humein is se Ittifaaq Nahi, Jab ke Hadees-e-Wa’il Illaton se Khaali nahi aur Khud Ghair

Muqallideen ke bataaye Usoolon se Za’eef sabit hoti hai. Aur in Hazraat ne Hadees AN (^c 4i\ ^wjj) ki SANAD ke

muqaable me Wa’il (^c 4i\ ^j^j) ki Hadees ko Qawi kaha hai. Aur Ahnaaf ki daleel sirf Hadees-e-Ali (r^ <U)I ^s^>j) hi

nahi balke iske Shwaahidaat maujood hain.

 1. MAHSHI HIDAYAH KI GHALAT FAHMI:

Abdul Mateen Ghair-Muqallid ne Likha: “Naaf ke neeche hath baandhne ko bayaan karna badi Hera Pheri hai, Wa’il

(^c qJJl ^^j) ki Hadees ke muqaable me Ye MARDOOD hai. Ali (^^ qJJl ^^j) wali rivayat iske muqaabil wa mu’ariz ho

hi nahi sakti, kyonke iska Kamzor hona Humne Khud bayaan kar diya hai.” [Hadees-e-Namaz pg67]

AL-JAWAAB# 8:

Sab se pehle Ye Jaan lein ke isne Arabi ibarat ka ghalat Tarjumah kiya HAAZA TA’LEEL ka tarjumah kiya BADI HERA-

PHERI jo bilkul ghalat hai kyonke Ta’leel ke ma’ne Illat aur Wajah bayan karne ke hain.

Aur Yahan per Mahshi HIDAAYAH ka maqsad ye hai ke Sahab-e-Hidayah ne Namaz me hathon ko Naaf ke neeche

baandhne ki Jo AQLI wajah ye bayan ki hai ke “Isme (Naaf ke neeche hath baandhne me) Ta’zeem hai aur Yehi

Maqsood hai”, Ye wajah apni Raa’i aur Qiyaas se bayan karna Hadees-e-Wa’il (^^ <U)I ^jwjj) ke muqaable me mardood

(reject) hai, Kyonke Hadees ke saamne chaahe Za’eef Hadees hi Kyon na ho Qiyaas karna SAHEEH nahi hai. Rahi

Hadees Ali (^^ qJJl ^j^>j) to wo Za’eef hone ki wajah se Hadees-e-Wa’il (^^ oil ^oj) ke mu’ariz nahi ban sakti.

ASAL HAQEEQAT: Yahan par Mahshi Hidaayah ko Ghalat fahmi hui hai, Kyonke Sahab-e-Hidaayah ne Ye Ta’leel

(wajah) Hadees-e-Wa’il (^^ <&\  ke muqaable me nahi bayan ki hai balke Hadees-e-Ali (^^ qJJl ^j^>j) ki

Muwafaqat me naqal kiya hai. Sahab-e-Hidayah ne Wa’il (^^ <uil ^wjj) ki Koi Hadees yahan naql hi nahi ki hai, to phir

Ye Ta’leel Hadees, Wa’il (^^ qJjl ^s^>j) ki Hadees ke muqaable me kyonkar ho sakti hai.? Lihaaza Ye Ta’leel Hadees

Wa’il (^c <uil ^jwjj) ke muqaable me hargiz nahi hai balke Hadees Ali (/^ 4i\ ^wjj) ki Muwafaqat me hai.

Raha Mahshi ka kehna ke Hadees Ali (^^ 4il ^wjj) Za’eef hone ki wajah se Hadees Wa’il (^c <*JjI ^j^j) ki mu’ariz nahi

ban sakti. To iska Jawab Ye hai ke Khud Ghair Muqallideen ke nazdeek Hadees Wa’il Za’eef hai aur Illaton se Khaali bhi

nahi hai aur Hadees-e-Ali (r^ <£>\ jwjj) bhi Qabil-e-Ihtijaaj hai aur is ki Shwaahidaat bhi maujood hain Jis se is Hadees

to Taqwiyat milti hai. Aur Ahnaaf ka Maslak sirf Hadees-e-Ali (^^ oil ^s^>j) hi par munhasar nahi.

 1. HADEES ALI MARFOO’ HUKMI HAI:

Abdul Mateen Ghair-Muqallid ne [SHARAH WIQAYAH] URDU aur [HIDAYAH] se naqal kiya ke Hadees Ali

Marfoo’ nahi. [Hadees Namaz pg67]

AL-JAWAAB# 9:

Hadees Ali Lafzan Marfoo’ nahi hai lekin Hukman Marfoo’ hai. Hazraat-e-Ahnaaf ne Jo Nafi ki hai iska

maqsood ye hai ke Jin logon ne isko Qoul-e-Rasool (SALLALLAHO ALAIHE WASALLAM) kaha hai, Ye ghalat hai, kyonke Ye Qoul Ali

hai Jisme wo Rasoolullah (sallallahu alaihi wa sallam) ka Amal wa Tareeqah bayan kar rahe hain. To ye Marfoo’ ke

hukm me hai.

Chunacha Allamah Nawawi farmaate hain ke: “Jab Sahabi Yun kahe ke humein is baat ka amr kiya gaya, Ya

Hum ko is cheez se roka gaya, ya kahe ke SUNNAT ye hai to Ye sab ka sab Marfoo’ hai..” [Muqadmah Sharah

Muslim 17]

HAZRAAT FUQAHA-E-AHNAAF (Rahmatullahi alaihim Ajma’een) KE IRSHAADAAT:

 1. Imam Kaasaani («UJI rja&j) farmaate hain: “Mardon ke liye Hath rakhne ki jagah Naaf ke neeche hai.” [Sanaa’I

Al Badaa’1 1/201]

 1. Imam Sarkhsi farmate hain: “Hath rakhne ki Afzal jagah hamaare nazdeek Naaf ke neeche hai.” [Al-

Mabsoot 1/29]

 1. Imam Burhaanuddeen Marghyani farmate hain: “Daayein hath ko baayein per rakh kar Naaf ke

neeche rakhein.” [Al-Hidaayah 1/106]

 1. Qaazi Khan farmaate hain: “Daayein hath ko baayein per rakh kar Naaf ke neeche rakhega.” [Al-

Khaaniyah Alaa Haamish Al-Hindiyah 1/86]

 1. Imam Tahavi farmaate hain: “Hath baandh kar rakhna Juda SUNNAT hai aur Naaf ke neeche rakhna

alag SUNNAT hai.” [Haashya At-Tahavi Alaa Durr Al-Mukhtar 1/213]

 1. Allamah Ala’uddin farmaate hain: “Mardon ke liye ye hai ke Hath baandh kar Naaf ke neeche rakhe.”

[Radd al-Mukhtar 1/472]

 1. Haafiz Aini, Allamah Ibn-e-Nujaim aur Mullah Ali Qaari (rahmatullahi alaihim) ne bhi Naaf ke neeche hath

baandhne ko Raajeh farmaaya hai. [dekhiye Al-Banaayah 1/609, Umdatul Qaari 4/389; Al-Bahr Ar-Raa’iq

1/538; Al-Mirqaat 2/509]

 1. ALLAMAH KASHMEERI (rahmatullahi alaih) KA IRSHAAD: “Saheeh Ibn-e-Khuzaimah me Wail

ki Hadees me lafz ALAA SADRIHI (Seene per) bhi waaqe’ hua hai aur ye mere Nazdeek Qata’an Ma’lool hai, Kyonke

A’immah me se aur SALAF me se kisi ne Na is per amal kiya aur Na iski taraf gaye.” [Faizul Baari 2/226]

DA’WA ITTTHAAD KA AUR AMAL IQTILAF KA: Ghair Muqallideen ka da’wa hai ke A’imma-e-Araba’ ki Taqleed

chhor kar Sab Ghair Muqallid ho jaayein to Iqtilaaf khatm ho Jaayega, lekin hota iske Ulta hai. Agar Koi HANAFI apne

MASLAK ke mutabiq Namaz padhe to Duniya ke kisi Koney me bhi pehchan liya jayega ke Ye HANAFI hai isliye ke Saari

duniya me HANAFI ki namaz ek hai. Iske bil-muqabil poori dunya ko Nukta-e-Ittihaad per lane wale Da’we daaron ki

namaz Ek Masjid me bhi Yaksaan nahi hai balke Har Shaqs ka hath baandhne ka tarz alag alag hai. Jab Ghair

Muqallideen ki masaajid ka Jaayeza liya jaye to naye-naye Manaazir dekhne ko milte hain jinka Ahaadees se door door

tak waasta nahi hai na hi ye Ittihaad hai balke aur mazed Iqtilaafat ki bunyaad hai.

Koi bayein hath ki Kohni ko daayen hath se pakde rahta hai aur baayein hath ko baghal me rakhta hai.

Koi daayein hath ki hatheli ko baayein hath ki baghal me rakhta hai aur baayein hath ki hatheli ko daayein hath ki

baghal me rakhta hai.

Koi baayein hath par daayan hath rakh kar Bayein hath ko kahni ke Qarib pakadta hai.

Koi baayein hath ki Hatheli par daayein hath ki hatheli rakh kar Shaane (Shoulders) aur Peeth (back) sukood kar Halaq

ke neeche rakhta hai.

Aur isi tarah ke naye naye manzar dekhne ko milte hain. Jo kisi bhi Sahih Hadees se sabit nahi hain balke inke baatil

QIYAASAAT hain.

Lekin Ahnaaf ki Namaz duniya ke kisi bhi Masjid me, Ek hi hoti hai. Koi iqtilaaf nahi hai, sab Naaf ke neeche hath

baandhte hain.

Is se sabit hota hai ke Ghair Muqallidiyat me Iqtilaf wa Inteshar hai aur Taqleed me Nazam wa Zabt-e-Millat hai.

LA-MAZHAB GHAIR MUQALLIDEEN (FIRQA AHL-E-HADEES) SE CHAND SAWALAAT:

 1. Upar mazkoora Tareeqey me se konsa Tareeqah SUNNAT hai? Ya phir Koi aur Kaifiyat? Saheeh Hadees se pesh karein?
 1. Seene par hath baandhne ki ek Saheeh Sareeh Marfoo’ Muttasil Hadees pesh karein?
 1. Hath baandhne ke tareeqe par Jab Tatbeeq aur Jod ki soorat maujood hai to isey chhor kar ba’z Ahaadees par amal

karna aur ba’z ko chhorna, Kya Naam nihaad Ahle Hadees ka kaam yehi hai?

 1. Hath baandhna Farz hai ya Wajib ya Sunnat ya Mustahab? Agar Na baandhein to Namaz hogi ya Nahi? Agar bhooley se

Na baandhein to Sajdah Sahoo wajib hota hai ya Nahi?

 1. Jo log Namaz me Kohni nahi pakarte balke Sunan Nisaa’i ki Hadees ke mutabiq Apni Hatheli ko doosre hath ki hatheli ki

pusht par rakhte hain, Unki Namaz hoti hai ya nahi? Aur Jo log Nisaa’i ki is Hadees per amal nahi karte balke hathon ko

Kohniyon per baandhte hain Un logon ki Namaz ho Jati hai?

 1. Kutab Ahaadees me 3 Qism ki rivaayatein milti hain hath baandhne ke maqaam ke ta’lluq se. Naaf ke Neeche, Naaf ke

oopar aur Seene per hath baandhne waali. To Ghair-Muqallideen se guzarish hai ke Rasoolullah ka

Faislah Kisi Saheeh, Sareeh, Marfoo’, Muttasil hadees se dikhayein ke inme se Kis Qism ki Hadees per amal kiya Jaaye.?

 1. Pak-o-Hind me Islam par 1200 saal guzar chuke hain. To ek misaal dijiye Angrezon ke daur se pehle walon ki ke Zeir-e-

Naaf hath baandhne walon ko Munazrah (debate) ka challenge diya gaya ho? Kab aur kahan diya gaya? Ya phir

Angrezon ke daur se pehle kisi ne Zeir-e-Naaf ke khilaaf koi Risaala likha ho? Agar nahi to phir kya Aap ka firqa

Angrezon ke daur ki paidawaar to nahi? Aur Risaale ab likh rahe ho to kya Ye Bid’at Nahi?

 1. Rukoo’ ke ba’d Hath chhorna chahiye ya baandhna chaahiye? Saheeh Hadees pesh karein? Agar pesh karne se Aajiz

hain to phir ye amal Aap ka Be-daleel shumaar hoga. Aur Be-daleel amal karna to Aap ke haan TAQLEED hai aur

TAQLEED SHIRK hai.

Allah ta’la se dua hai ke, humey HAQQ samajhne aur us per Mazbooti se Qayem rehne ki taufeeq ata farmaaye.

Jamat Ki Namaz Me Kab Khade Hona Chahiye

NAMAZ(Farz) BA-JAMAAT KE LIYE KIS WAQT KHADE HO?

 

●●HADEES●● Hazrat Abu Qatadah Radiallahu taala anhu. bayan karte hain ki: Rasoolullah {ѕαℓαℓℓαн нυ αℓℓαyнι ωαѕαℓℓαм} ne farmaya, Jab Namaz ki Aqamat ho to us waqt tak na khade ho, Jab tak Mujhe Na dekh lo.

●●► Muslim, Kitab Mawazeus Salaat, Hadees No. 1324-1325,

●●► Bukhari, Hadees No.637-638-909,

●●► Abu Dawood, Hadees No. 539-540,

●●► Tirmizi, Hadees No. 592,

●●► Nisai, Hadees No. 686-789,

 

► Aaj sare Wahabi Deobandiyo ki Masjid me Takbeer ke shuru ‘Allahu Akbar Allahu Akbar’ se hi uthkar khade ho jate hain,

► Pahele hi khada hona Ta’azime Rasool SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM ke khilaaf hai.. Wahabiyon ko ek pal huzur ki ta’azim gawara nahi isliye woh log pahele hi se khade ho jate hai.

Huzur Noor Hai

Sabse pehle Allah ne Apne Noor se .. Hamare Nabi (Sallal Lahu Alaihi Wasallam) k Noor ko paida kiya ..

 

Hadees Shareef:  Hazrate Jabir (RaziAllahu Anhu) ne Huzoor se jab poocha K Allah Ta’ala ne sabse pehle kis cheez ko paida farmaya .. Ispar RasoolAllah (Sallalahu Alaihi Wasallam) ne Irshad farmaya “Ae jabir! Beshak Allah ne sabse pehle Apne Noor se ,, Tere nabi ke Noor ko paida farmaya … !! (Mawahibul Laduniyah Sharif V1 Pg9 ,, Zurqaani Shareef V1 Pg.46 ,, Seerat-e-Halbia V1 Pg37 ,, Anwaarul Muhammadiya Pg9)

Hadees Shareef: Huzur Sallal Lahu Alaihi Wasllam ne Hazrat Jibrail (AlaihiSalaam) se Farmaya AE Jibrail! tumahri Umr Kya hai … Jibrail (AlaihiSalam) ne Arz kiya Huzuur ! Muje Kuchh Khabar Nai ,, Itna Jaanta Hun Ki Chauthe Hijaab me Ek Noorani Taara ,, 70 Hazaar Baras k Baad Chamakta tha … Mene uss Taareko 72 Hazaar Martaba Chamakte dekha hai … Huzoor (Sallal Lahu Alaihi Wassalam) ne yeh sunkar rarmaya Mere Rab ki Izzat ki Kasam ,, Me hi woh Noorani Taara hun … !! (Ruhul Bayaan, V1, Pg974)

Hadees Shareef: Me Allah k Noor se hun .. Or Tamam Makhlook mere Noor se h .. Or sabse pehle Allah ne Mere Noor ko Paida kiya … !! (Tirzimi page 201)

Hadees Shareef: Ek Sahabi ne Arz kiya Apko Nubuwat kab mili … Huzur ne farmaya Me uss Waqt b Nabi tha ,, Jab Adam Mitti or Rooh k Darmiyan the .. !! (Sahiul Isnaad) Or Allah ne hamare Nabi ko Noorul Bashar banakar bheja ,, Jo unhe Bashar na Maane uska b Iman kharab … Or jo apni Tarha Bashar Maane uska to Iman hi Khatm … Haddeso se Sabit karta hu ki Hamare Nabi Noor the . Quran Beshak tumhari taraf Allah ki tarf se Noor (Sallal Lahu Alaihi Wasallam) aaya h ,, Or Roshan Kitab …  (surh Maida Para 6 Ayat 15) (Tafseer ibn Abbas Pg.72

Quran Chahte hain ki Allah k Noor ko apni ,, Muh ki Phoonko se Bujha den ,, Lekin Allah apne Noor ko ,, Pura Farma k Rahega .. chahe ye Kafiro ko bura lage … !! (Surh Toaba ayat 32)

Hadees Shareef: Huzur ne Farmaya Me Adam k paida hone se pehle ,, Rab k Huzur me Noor tha … !! (Ahkam Ibnal Quhtan ,, (Tafseer Durre Mansoor) Ibne Sabah Farmate hain Huzur Pur Noor k Khais me tha ,, K Aap ka Saya ,, Zameen par na padta tha … !! (Zurqani ,, Khasais ul Bubra)

Hadees Shareef: Hazrat Ali (RaziAllahu Anho) farmate hain Jab Huzoor (Sallal Lahu Alaihi Wasallam) kuch Irshaad farmate ,, To unke Mubarak Daanton k beech me se Noor ki kirne Phut ti dikhai deti thi … !! (Mawahibul Laduniyah V1 page 270 ,, Anwaarul Muhammadiya Page132 ,, Zurqaani Shareef)

Hadees Shareef: {Huzoor (Sallal Lahu Alaihi Wasallam)  farmaya} me Aulade Aadam me ,, Sabse zyada Mukkarran .. Or Sabse Zyada Muazzam hun … !! (Tirzimi ,, Abwabul Manaqib)

Hadees Shareef: Hazrat Aisha (RaziAllahu Anha) farmati hain Main Andheri raat me ik sui (Needle) me dhaage puro leti thi ,, Huzoor k Noor ki Roshni se … !! (Shara Shifa Hashia Naseemur Riyaz V1 Page 328)

Hadees Shareef: Hazrat Umar RaziAllahu Anhu farmate hain RasoolAllah (Sallalahu Alaihi Wasallam) ne farmaya Main tum me se kisi ki tarha nahi hun … !! (Jaam’e Tirmizi V1 page 97 ,, Sahih Bukhari Vol1 page246)

Hadees Shareef: Hazrat Ali (RaziAllahu Anhu) farmate hain Mene Huzoor (Sallal Lahu Alaihi Wasallam) k jesa ,, Kisi ko na paaya .. Na unke pehle ,, Na unke baad … !! (Taareekh-e-Kab eer V1 Page8 ,, Khasaais ul Kubra V1 page181 ,, Tirmizi Shareef V2 page.204)

Hadees Shareef: Huzur ne Sahabio ko Raat din k Roze Rakhne se mana Farmaya … Sahabi ne Arz kiya Ya RasoolAllah aap to Wisal k Roze Rakhte hain … Huzur ne farmaya Me tumhari tarha (Aam Insan) nahi hun ,, Muje Rizk diya jata h … !! (Muslim V2 page 774 ,, Bukhari V2 Page 693 ,, Nisai Vol2 page 241)

Quran Ae Imanwalo apni Awazein Unchi na karo,, Uss Gaib batane wale (Nabi) ki Awaz se .. Or unke Huzur baat Chillakar na kaho ,, Jese Aapas me ek dusre ko Chillate ho .. kahi tumhare Amaal  Akaarat na ho jaye ,, Or tumhe Khabar na ho … !! (Para 26 Ruku 13 Ayat 2)

Quran me Nabi ko Rehmat kaha gaya .. Quran Humne bheja jo Rahmat (Muhammad) h ,, Zamane k liye … !! (Surh Ambiya Ayat 107)

Hadees Shareef: Huzur Sallal Lahu Alaihi Wasallam Irshad karte h jese meri Zindgi tumhare liye Rehmat ) h ,, wese hi mera Parda farmana bhi tumhare liye Rehmat hai,, (musnad Vol 1 page 397 ,, Manaahil Al-Safa Pg 31 Hadees 8 ,, Al ksasis sl Kubra Vol 2 pg 281 ,, Majma al Zawwad )

To isko thoda Tafseel se Samajne ki zarurat hain .

»»»► (Kafir) Irada karte hain key “ALLAH Key NOOR”ko apni phunkon sey bujha den, lekin ALLAH apne”NOOR”ko pura farma k rahega agr che kafiron ko yeh bura lage”. (Surah Tauba, Ayat# 32 Para# 10)

Is Ayat main NOOR sey murad HUZOOR-E-AKRAM, NOOR-E-MUJASSAM (Salallaho Alehe Waslam) ki ZAAT-E-GERAMI hai. Dekhye…. -Tafser Dur’r E Mansor, Jild# 3,Page# 231, -Naseem Ul Riyaz, Jild# 2, Page# 396, -Al Mawahib, Jild# 3,Page# 149

QURAN se Sabit Hua Ki Huzur {ѕαℓαℓℓαн нυ αℓℓαyнι ωαѕαℓℓαм} ki zaat Noor bhi hai. Aap {ѕαℓαℓℓαн нυ αℓℓαyнι ωαѕαℓℓαм} ki zaat Ko Noor Naa Manna Khuli Gumrahi hai.

Bait (Mureed Hona) Kya He

Allah ta’ala ke marifat hasil karne or us se dosti karne ke liye bait tariqat lazim he kyuki jub tak koi mureed kamil us raah par nahi chalayga insaan nahi chal sakta umuman raste ka ustaad rahnuma wahi banta he jise raste ki oonch neech ka pata hota he

bait Allah azzawajal ki marifat hasil karne pukhta wada he jo talib kisi Allah wale ki mojudgi me Allah azzawajal se karta he bait ke liya ahle tasawwuf me iradat ka lafz istimal hota hejiska matlab irada karna he

irada chuke har amal ka pesh khema hota he isliya irada hoga to talib manzile maqsud ki taraf chalega

irada se muraad sirf tamana ya arzoo rkhna nahi balki muraaad ko pane ke liya amal pera hojana he taki Allah azzawajal tak pahunchne ki muraad puri hosake

jo aisa irada karta he wo (mureed ) kahlata he or mureed jis nisbat ki bina par Allah taa’la ko pane ka irada karta he wo bait kah lati he

 

bait be’a se bana he  jiska arbi me mana bikna  he or humare haan bhii yahi mana mutarif  he

goya ki jo sharf e bait se sarfaraz hua usne apne aap ko murshid ke haan farokht kar diya

koi cheez kisi ko pesh ki jati he or uske badle me dusri cheez li jati he to use len den ko be’a ke naam se pukar te he

banda apne galat khayal se taib ( toba karna ) hota he apne tamaam  aa’aza ko ba kushi ba raza Allah taa’la ke hawale kar deta he or Allah taa’la ki  ita’at par kamar basta (kamar badhna) hojata he to uske badle me Allah azzawajal khush nudi or raza mandi hasil karta he

sawal  jawab

(1) sawal: baaz log kahte he ke peer o murshid ki kya zarurat he? kya hidayat ke liya paigambar kafi nahi he ?

jawab: arz he ke jis tarah khuda tak phucne ke liya paigambar ki zarurat he ase hi rasool (sallallaho alaihe wasallam ) tak pahucne ke liya peer o murshed ki zarurat he    humara nafs kutte ki manind he use azaad na rahne diya jay balki uske gale me zanjeer daal kar kisi ke hawale kar de  zanjeer me kadiya hoti he aakhri kadi patte me pahli kadi malik ke haath me hoti he  shijra e mashaikh us zanjeer ki kadiya he jiski pahli kadi huzur sallallaho alaihe wasallam ke dast mubarak me he or aakhri kadi humare  nafs ke gale me he

(2) sawal: kuch log kahte  he ke ki mureed hone ka maqsad kya hi or peer ke haath me kyu date hi

jawab : mureed hone ka maqsad Allah taa’la se ahad karna ke Molla me tera farmabardaar rahunga mager chuke Allah taa’la tak humari rasaai nahi  isliya kisi nek bande ke haath par ye ahad karte he jaise jub Allah taa’la ko sajda karna hoto kabaa tullah ko samne le kar sajda kar late he ka’aba  qibla e namaz  he  peer o murshid qibla e ahad o pemaan he jis tarah badshah ke wazeer se halfe wafadari late he saamne wazeer hota he aise hi saamne shaikh (murshid) hota he mager halfe or ahad Allah taa’la se hota he or chuke ahad ke waqt haath bhi milate he isliya bait karte waqt musrhed ke haath me haath date he

neez mureed ka haath pakadna esa  he jase bijli ka karant ke ager hazaro aadmi ek dusre ka haath pakde hon or ek aadmi tak karant aa jay to sab me pahuch jata he  ase hi noor e nabuwat ka karant sahaba kiraam (alhemurridwaan) ne hasil kiya ab qayamat tak ye karant mashaikh kiraam me rahega or unke muridin apne apne mashaik ke haath se haath mas( milake) kar ke  wo barqi (bijli) roo apne wajood me late rahege

Bait ke Muttalik Farmane Khudawandi Azzawajal

Qurane paak me Allah ta’ala ka farmane aalishan hai.

“yab ta ghuna ila rabbi himul wasilta ayyhum aqrabu wa yar juna rahmatuhu yakhafuna azabah “
Tarjuma : apne Rab ki taraf wasila talash karte hai ke unme konsa Allah se jyada kareeb tha us se tawssul kare or rehmat e ilaahi ki ummid rakhte hai or uske azaab se  darte hai.

is aayat ki tafsir mein tafsire  mualimu’tanzil o tafsere khazin me he

“ma’na yanzuruna ayyuhum aqrabu illallahi fayatawassluna bi “

yani Ayat ke mana ye he ke wo khayal karte he konsa Allah ke jayda kareeb he ke use apna waseela banay

beshak auliya e kiram duniya o akhirat kabr o hashr me apne mutawasilen ke shafe o madad gaar he , chunache imaam Arif billah sayyedi Abdul wahab sherani rahamatuulah ahaleh “oubude Mohammediya” me farmate he ” jo koi kisi nabi ya rasool ya wali ka mutawasil hoga jarur he ke wo nabi wa rasool o wali uski mushkilo ke waqt tashreef laayge or uski dastgiri farmayge ”

yahi buzurg  farmate he ” tamaam aaima e mujtahidin parokaro ki shafat karte he or duniya o qabr or hashr har jagah sakhtiyo ke waqt unki nighedasth farmate he jub tak pulsirat se paar na ho jaaay ( mizanus shariy at ul kubra)

neez farmate he ” beshak sub peshwao auliya o ulma apne apne parokaro ki shafat karte he or jo unke parokaro ki rooh nikali he jub munkar nakeer usse sawaal karte he jub uska hasr hota he jub uska naam e amaal khulta he jub usse hisaab liya jata he jub uske amal tul te he jub wo poolsirat par chalta he har waqt har hal me  uski nigahbani karte he aslan kisi jagah usse gafil nahi hote(bahawala fatawa e afriqa s. 135. 136 )

(ya ayyuhal lazena amanuttaqulaaha wab tagoo ilaihil wasilata wa jahidu fi sabilihi la allakum tuf lihoon) ( para 4 surah maydha ayat no. 35)

tarjuma : e imaan walo ‘ Allah se daro or uski taraf wasela dhudho or uski raah me jihaad karo is umeed par ke falah paao “( kanzul imaan )

is ayat ki tafseer me hazrat shah waliullah mohaddis e dahalwi rahatullah ahale  farmate he ke yaha wasila se muraad na to imaan he kyuki imaandaro se to pahle hi khitaab ho raha he or na hi amaal e sawah ,namaz, roza,jakat,wagerah badni ibadat he kyuki yeh taqwa  me shamil he isi

tarah jihhaad bhi murad nahi wo bhi tqwa me shami hain pas waseele se muraad  iradat he bait or murshide tariqat he

quran pak me ek bait ka zikr he , chunache Allah ta,laa farmata he

‘innallazeena yubayiunakum annama yubayiunallah yadullaha fauqa aidihim’ (para 26 surahtul fatah ayat no. 10)

tarjama : wo jo tumari bait karte he wo to Allah hi se bait karte he unke haatho par Allah ka haath he (kanzul imaan)

hazrat wasti rahmullah ahale farmate he ke bait dar haqiqat Allah ke saath maqsud he or darmiyan me wasta e huzur sallallaho ahle wasallam faqat husul e barqat he yani jis shakh ne nabi Akram sallallaho ahle wasallam se bait ki usne dar haqiqat Allah se bait ki kyuki haqiqatan ye bait bait e ilahi he is liya ke huzur sallallaho ahle wasallam ka dast e mubarak darmiyan me ek wasta he or wo ba manzilah Allah ta’laa ke haath mubarak ke liya he

baaz mufasrin e kiram ne ayat e mubarka  “watabaah sabeli mananaba ilihe ” ki sharah me likha he ke uska ibtiba karo jisne mari taraf razu kiya ho or maqame qareeb me pahucha hua ho    is se muraad bait he    rab e kareem azzawajal jiski hidayat chahta he use koi sachha rahnuma miljata he or murshid ke liya wali hona jaruri he beshak sachhe murshid auliya Allah hi ho sakte he

maloom hua ke shariyat e mustafa sallallaho ahleh wasallam par kamil amal pera murshide sadiq ke haath par bait karna bil wasta rasool Allah sallallaho ahleh wasallam ke dast e aqdas par bait ke mutradif he or rasoolAllah sallallaho ahleh wasallam ke saath bait karna bait e ala yadullah he jesa ke khud quran e pak me wajah taur par irshad he

BAIT KE MA’ANA AUR TA’REEF
IMAAM E AHLE SUNNAT  AALA HAZRAT SHAH AHMED RAZA KHAN ALAIHIRRAHMA

bait ke mutalliq irshaa farmate hain ki, Bait ke ma’ana hain ‘bik jana ‘.

Log bait bataure rasm karte hain bait ke ma’ana nahin jante . bait use kehte hain ke hazrat yahya muneeri rehmatullah alaih ke ek mureed dariya mein doob rahe the  hazrat  Khizr alaihissalaam  zahir huwe aur farmaya apna haath mujhe do ki tujhe nikaal lu . unke mureed ne arz ki ye hath hazrat yahya muneeri  rehmatullah alaih ke hath mein de chuka hun  ab dusre ko na dunga yaka yak hazrat  khizr alaihissalam gayab ho gaye aur hazrat yahya muneeri rehmatullah alaih zahir huwe aur un mureed ko nikaal liya [FATAWA AFRICA pg 151]

 

HAKEEM UL UMMAT HAZRAT QIBLA MUFTI AHMED YAAR KHAN NA’EEMI REHMATULLAH ALAIH

Aap bait ke mutalliq irshaad farmate hain ki,  Haqeeqat bait ki yeh hai ki ALLAH AZZAWAJAL ke naib ke hath par ALLAH AZAWAJAL se iqraar karna ke hum wafadaar bande  rahenge aur is ALLAH ke bande yani apne shaikh ko is par zamin banana [SHANE HABEEB UR REHMAN]

 

HAZRAT SHAH ABDUL AZEEZ DEHLWI  KA FARMAAN

Aap bait ke bare mein irshaad farmate hain ki mureed apna aqeedat ka haath murshid ke hath ke sath mun’aqid karta hai aur ye in’eqaad murshud ke waste se iske murshid ke sath hota hai aur Alaa hazal qayaas yake baad deegare  yeh in’eqaad hazrat ALI KARRAMALLAHU WAJHAHUL KAREEM  ke sath ho jata hai aur ba wasta hazrat ALI radiyAllahu anhu ke is bait ka in’eqaad hazrat NABI E KAREEM sallAllahu alaihi wa sallam ke sath ho jata hai [FATAWA AZEEZI pg no; 83]

 

BAIT KE BARE MEIN HUZOOR GAUSE AAZAM RADIYALLAHU ANHU  KA FARMAAN

qutbe rabbani, gause samdani, shehbaze la makaani, qandeele noorani, sayyedena Gause aazam shaikh abdul qadir jeelaniradiyAllahu anhu irshad farmaate hain ki, shuru se ALLAH TA’ALA ne roohani tarbiyat ka silsila isi tarah jaari farmaya hai ek faiz deta hai aur dusra faiz haasil karta hai jaise Ambiya e kiram alaihissalaatu wassalaam aur unke jaanasheen phir unke tarbiyat yaafta wa  Ala haazal qayaas ye silsila qayamat tak jari rahega.ba irshade ilahiya na mumkin hai ke KHUDA TA’ALA kisi shakhs ko tarbiyat ke bagair maqaamate aaliya tak taraqqi de aur na hi us par koi daleel qaaim ho sakti hai kyunki aksar yahi hua hai ke siwa e shaikh ke koi shakhs manazile sulook tey nahin kar sakta.phir farmayashaikh ki khidmato zaroorat us waqt tak alahida nahin hona chahiye jab tak wasool ilAllah yani manzile maqsood tak na pahunch jaye.[GUNAYYATUTTALIBEEN pg; 614]

bait ki jarurat

buzurgo ne farmya he ki Allah ta’ala tak pahuchne ka sab se jayda or sab se asaan or sab se jayda nazdek rasta ye he or khuda ta’ala ka qanoon bhi is tarah par jari he ki jis tarah insaan jahir ki khubiyo ko apni hamjinso ke saath mil kar hasil karta he or ustaad ki shargidi hasil kiye bageir koi fun asani or sahi tareqe se nahi sikh sakta ! is tarah insaan batini kamalo ko bhi tariqat ke peer ki bait ke bageir hasil nahi kar sakta ( illah MasahaAllah ) jayse duniya me musafir e Aakhrat ke liya rahbare tariqat ki hazat he ! isliya murshide kamil ki bait ke bagair chara nahi

ilm batini dar asal ek poshida amr he or poshida amr sach or jhooth sahi or galat me tameez karna bahut mushkil he ! jaha kahi bade fayde ki umeed hoti he wahi bade bhari nuksaan ka bi darr he ! jaha khazana hota he waha daku or chor ka bhi darr hota he or nafs us khazane ka daku or shaitaan uska chor he ! umuman na wakif log peer or mursheed ke intikaab me galtiya karte or bila tahqeeq har kis o naqis ka apna rahbar wa hadi bana late he or khilaaf e sharaf darweshiyo ya duniya parst peero ke daam e fareeb me aa kar apni qimati jindagi barbaad kar  late he! isi liya kisi ke haath me haath dane se pahle achhi tarah jaach karli jae  (to be con…)

MAS’ALA URS PAR AITRAZAAT WA JAWABAAT MEIN

Bismillahsawal (1) ;  jsiko tum baad wafaat wali samajhte ho aur urs karte ho tumko kya ma’aloom  ki ye wali hain   kisi ke khatme par yaqeen nahi kiya ja sakta ki wo musalmaan mara ya be deen ho kar mara phir kisi murde ki wilayat kyon kar  ma’aloom ho sakti he bade bade swaleh kafir ho kar marte hain

jawab ; zindagi ke zahiri ahkaam baad maut jari hote hain jo zindagi me musalmaan tha baad maut bhi usko musalmaan samajh kar uski namaze janaza, kafan, dafan, miraas ki taqseem, ki jayegi aur zindagi me kafir tha  baad maut na namaze janaza hogi na kafan, na tqaseeme miras . shari’at ka hukm zahir par hota hai faqat gumaan motabar nahi isi tarah jo zindagi mein wali ho wo baad wafat wali hai agar mehez gumaan par ahkaam jari ho to kuffar ki namaz e janaza  padh liya karo | shayad musalmaan ho kar mara ho aur musalmaan ko be janaza padhen  aag me jala diya karo shayad kafir ho kar mara ho | HADEES ; Huzoor sallAlaho alaihi wasallam ke samne ek janazah guzra jiski logon ne ta’areef ki huzoor ne farmaya  wajabat wajib ho gayi | dusra janaza guzra jiski logon ne burai ki huzoor ne farmaya wajabat wajib ho gayi  |    hazrat e Umar radiyAllaho ta’ala anhu ne Arz kiya ! sarkar kya wajib ho gayi? to sarkar sallAllaho alihi wasallam ne farmaya ! ki pehle janaze ke liye jannat( jiske liye ta’areef ki gayi) | aur dusre janaze ke liye  dozakh (jiske liye burai ki gayi) | fir huzoor alaihissalam ne farmaya ! ( ANTUM SHUHADAALHI FIL ARD ) tarjama: tum zameen mein ALLAH  ke gawah ho ! (MISHKAAT . KITABUL  JANAIZ, BIL JANAZA) & ( MUSLIM & BUKHARI pg no; 145)     jisse ma’aloom hua ki ummat e muslimeen jisko wali samjhen wo ALLAH  ke nazdeek bhi wali hai musalmanon ke munh se wohi baat nikalti hai jo ALLAH  ke yahan hoti haiisi tarah jis cheez ko musalmaan sawaab jane, halaal jane wo ALLAH  ke nazdeek bhi ba’ise sawaab halaal hai kyonkwe musalmaan ALLAH ke gawah hain isi ki hadees tashrih farmayi | ( MA RA’AAHUL MOMINOONA HASNAN FAHUWA INDALLAHI HASNUN) —- ( WA KAZALIKA JA’ALNAKUM UMMATO WA SATALLE TAKOONU SHOHADAI ALANNAAS) tarjama: humne tumko ummate aadila banata ( insaaf karne wala) take tum logon [par gawah raho | musalmaan qayamat mein bhi gawah aur duniya mein bhi | rab ne quran e kareem ki haqqaniyat aur RasoolALLAH sallAllaho alaihi wasallam ki sadaqat ke saboot mein hazrat e Abdullah ibne salaam aur digar buzurgon ki gawahi pesh farmayi  | farmaya ( WA SHAHIDA SHAHIDOON MIM BANI ISRAILA ALA MISLIHI) |jab sawaleh mumenin ki gawahi se nabuwwat sabit ki ja sakti he vilayat badraza ollaa sabit ho sakti he or jab is gawahi se saare quran pak ka sabut ho sakta he to kisi sharie ma’sala  ka sabut badraza ollaa hoga ?

note: yeh sawal makka mukarrma  me haram, shareef ke najdi imaam ne kiya tha ek mazma ke samne uska mane yahi jawab diya tha jis par usne kaha ki yeh sahaba kiraam ke liye tha ki wah jiske mutah’lik jo gawai de vesa hi ho jae kyuki waha farmaya he (ANTUM) issi mishqat me he ek riwayat me he ki musalmaan Allah ka gawah he jameen me isme Antum nahi ! wah or quran ke saare Ahqaam khitaab ke siga se aaye or hum quran ke nuzul ke waqt na the lihaza ham tamaam ahqaam se bari he yeh sab umoor sirf sahaba kiraam ke liye the quran wa hadees ke khitabat qayamat tak ke musalmano ko shamil hote he Alhamdulilah ki imaam sahab ko is jawab par gussa to aaya mager jawab na aaya

(2) hadees shareef me he mari qabr ko eid na banao jis se malom hua qabr par logo ka ijtima karna mela lagana mana he kyuki eid se muraad mela he or urs me ijtima hota he mela lagta he lihaza haram

jawaab: yeh kaha se maloom hua ki eid se muraad logo ka jama hona or hadees ke mani he ki mari qabr me jama na ho tanha tanha aya karo eid ke din kushiya manai jati he maqanat ki jinaat wa aarastagi hotii he khel kud bhi hota he yahi is jagha muraad he yani mari qabr e anwar par hazir ho to ba Adab aao yaha aakar shoor na machao khel kud na karo ager qabr par jama hona mana he to aaj madinah shareef ki tarah kafelee bhi jate he baad namaz pazjana log jama ho kar salaam arz karte he ! hazi imdadullah sahab fesalaa  haft  mas’ala me bahase urs me farmate he iska sahi mana ye he qabr par mela lagana or kushiya or jeenat wa aarastagi dhoom dhaam ka ahtmaam mana he or yahi mani nahi ki kisi qabr par jama hona mana he warna madina shareef kafelo ka waste ziyarat Roza-e-Aqdas ke bhi mana hota  pas haq ye he ki ziyarte maqabir iferadan ijtema’an  dono tarah jayez he ya hadees ka matlab ye he ki tum hamari qabr par jald jald ayaa karo misl eid ka saal bhar ke baad hi na aya karo

(3) Aam urs me Aurto mardo ka ikhtilaf hota he naach rang hote he qawwali gaai  jati he garzki urs buzurgane  sekdo muharemaat ka majmua he isliya haraam he

jawaab : iska ilzami jawab to yeh he ki waha najayez kaam hote he jase ki ourat mard se milna kyuki un jasi najayez bato se mustih’baat nahi ghode jate he balki insaan par jaruri he ki ziyarat e qubur kare oe bi’daat ko roke iski tae’ed wah gujistah mas’ala karta he ki janaze ke saath jana na chode

URS KA SABOOT

Bismillah

BAHAS URSE BUZURGAAN

Is bahas ke do baab hai pehla baab urs ke saboot mein dusra baab masla usr par aitrazaat wa jawabaat mein

1st BAAB; SABOOT E URS

Urs ke lugwi maani hain Shaadi | isliye dulha aur dulhan ko URS kehte hain buzurgane deen ki tareekhen wafaat ko isliye urs kehte hain ki {MISHKAAT BAAB ISBATE AZAABIL QABR} mein hai ki jab nakirain mayyat ka imtehaan lete hain aur woh kamyaab hota hai to woh kehte hain NAM KANOMATIL UROOSILLAZI LA YUKIZZUHU ILLA AHABBU AHLEHI ALAIHI | to us din dulhan ki tarah soo ja jisko siwae us ke pyare ke koi nahi utha sakta to chunki us din nakirain ne usko uroos kaha is liye woh din roze urs kehlaya is liye ki wahan jamale MUSTAFA alaihissalam ke dekhne ka din hai ki nakirain dekh kar poochte hain ki inko kya kehta tha aur woh to khilqat ke dulha hai tamaam aalam in hi ke dam ki bahaar hai aur wisaale mehboob ka din urs ka din hai lihaza ye din urs ka kehlaya urs ki haqeeqat sirf is qadr hai ki har saal tarikhe wafaat par qabr ki ziyarat karna aur quran khwani wa sadqaat ka sawaab pahunchna is asal urs ka saboot hadees paak aur aqwale fuqfa se hai | {SHAAMI JILD AWWAL BAAB; ZYARATIL QUBOOR}

Ibne abi Shaiba ne riwayat kiya hai ki
Huzoor alaihissalatu wassalam har saal Shohda e uhad ki qabron par tashreef le jaya karte the (TAFSEERE KABEER & TAFSEERE DURRE MANSOOE) me hain
Huzoor Alaihissalatu wassalam se sabit hai ki aap har saal Shohada e uhad ki Qabron par tashreef le jate aur unko salaam farmate the aur 4ron Khulfa bhi Aisa hi karte ….

Shah Abdul Azeez Sahab (Fatawa e azeeziya pg: 45)
Me farmate hain
Dusre ye ki bohut se log jama ho aur Khatme Quran karen aur Khane shirini par Fatiha karke hazireen me taqsem Karen ye qism HuzoorAlaihissalatu wassalam aur Khulfa e Rashideen ke zamana me murawwaj na thi | lekin agar koi kare to harj nahi balki Zindon se murdon ko Faida hasil hota hai | (JUBDATUNNASAIH FI MASAILIZZABAIH) Me Shah Abdul Azeez Sahab aur molvi Abdul Hakeem Sahab siyalkot Alaihirrahma ko jawaab dete hue farmate hain
Ye Ta’an logon ke haalaat se khabardaar na hone ki wajah se nahi hai koi Shakhs bhi Shari’at ke muqarrar karda faraiz ke siwa ko farz nahi janta | Han saleheen ki qabron se Barkat Lena aur I sale sawaab aur Tilawat e Quran aur Taqseeme shirini wa ta’aam se unki madad karna Ijmaee Ulema se acchha hai | Urs ka din isliye muqarrar hai ki wo din unki wafaat ko yaad dilata hai
Warna jis din bhi ye kaam kiya jaye acchha hai|
Hazrat Sheikh Abdul Quddus gangohi maktoob 182 Me Molana jalaliddin ko likhte hain. |
Peeron ka urs peeron ke tareeqa se qawwali aur safai ke sath jari rakkhen |
Molvi Rasheed Ahmed wa Ashraf Ali sahaban ke peer haji imdadullah Sahab apne faisla haft masla me usr ke jawaaz par bohut zor dete hain khud apna amal yun bayaan farmate hain | “Faqeer ka mashrab is amr me hai ki har saal apne peero Murshid ki ruh Mubarak par Isale sawab karta hun Awwal Quran khwani hoti hai aur kabhi kabhi agar waqt ne gunjaish ho to molood padha jata hai | Fir ma hazar khana khilaya jata hai aur iska sawaab bakhsh diya jata hai ….. Molvi Rasheed Ahmed Sahab Asal Urs ko jaiz mante hain chunanche (Fatawa e Rasheediya jild 1 Kitabul bid’aar pg no: 92,) Me farmate hain” | *Bohut cheezen hai ki pehle jaiz thi Fir kisi waqt mana ho gayi |Majlise urs o molood me bhi Aisa hi hai |
Ahle Arab se maloom ki Arab Sharif ke log Hazrat Sayyed Ahmed Badwi rehmatullah alaihi ka ur Badi dhoom dhaam se karte hain khaas kar Ulema e madina munawwarah “Hazrat Ameer Hamza radiyAllahu anho ka urs karte Rahe jinka mazaar Muqaddas ” Uhad pahad” par hai |
Garze ki duniya bhar ke musalmaan khususan Ahle madina urs par kaarband hain aur jisko musalmaan Acchha Jane wo IndAllah bhi acchha hai | aqal bhi chahti he ki urs -e- buzurgaanumdha cheez ko awwal to is liya ki urs jiyart -e – qubur or sadqat kheraat ka majmuaah he! ziyarat-e- qubur bhi sunnat sadqa bhi sunnat to 2 sunnat ka majmuaah haraam kyu kar ho sakta he

huzur sallallaho alaihe wasallam farmate he ki hum ne tumko ziyarat-e- qubur se mana farmaya tha Ala fazaruha ab zarur ziyarat kiya karo (MISHKAAT ZIYARAT QUBUR)

is se har tarah ziyarat-e-qubur ka jawaaz maloom hua chahe rozana ho ya saal ke baad or khawahtanha ziyart ki jaay ya ki jama ho kar |!ab apni taraf se isme qaid lagana ki majma ke sath ziyarat karna mana he ! saal ke baad muqarrar kar ke ziyarat karna mana mahaz bekaar he muayyan karke ho ya ba gair muayyan kiye har tarah se jayez hai | dom isliye ki urs ki tareekh muqarrar hone se logon ke jama hone me asaani hoti he aur log jama ho kar quran khwani kalima e tayyibah durood e paak padhte hain bohut barkaat jama ho jati he

teesre isliye ki ek peer ke mureedin is tareekh mein apne peer bhaiyon se bila takalluf mil lete hain jisse ek dusre ke halaat se waqif hote hain aapas me mohabbat badhti hai 4th isliye ki talibeen ko peer ki tal;aash mein asaani hoti hai agar kisi urs me pahunche to wahan mukhtalif jagah ki buzurgane deen jama hote hain ulema, sufiya ka majma hota hai sab ko dekh kar jisse aqeedat ho usse bait kar len |aakhir hajj aur ziyarat e madina munawwarah bhi tarikh ,muqqarrar me hi hote hain | isme bhi guzishta fayeda hsamil he hamne deobandi akabir ki qabren bhi dekhi hain wahan na raunaq hai na koi isale sawaab na kisi ko unse na kise se unko fayeda | umoore khair band karne ki ye wajah hai |