SAHEEH BUKHARI KE KHILAF GHAIR MUQALLIDEEN KE BAAZ MASAEL

Bismillah

 

Ghair Muqallideen Aksar Ye baat  Awaam ko kehte hai ke BUKHARI O  MUSLIM ME AISA HAI AUR TUM  AISA KARTE HO TO MALOOM HONA  CHAHYE KE KHUD IN HAZRAAT KE BHOT SE MASAEL BUKHARI MUSLIM  KI SAREEH RIWAYAAT KE KHILAF
HAIN.

Chand Masael ye hai.

1.Bukhari Shareef ki riwayat hai ke  Qaza haja ke waqt QIBLA ki taraf Na  Muh karo aur na Pusht.
(SAHEEH BUKHARI KITABUL WUZU)

Magar Ghair Muqallideen ka Masla  ye hai  “ISTENJA ke lye ISTEQBAL O  ISTIDBAAR E QIBLA DONO  MAKROOH NAHI HAIN.”
(NUZULUL ABRAAR 1/53)

2. Bukhari Shareef me Hazrat  Ayesha Razi Allahu anha ki riwayat  hai ke Rasoolullah sallallahu alaihi  wasallam Raat ko Tahajjud ki Namaz  ada farmate to Mere pair Apke samne hote aur Ap jab Sajde me jate  to Mere pair ko daba dete mai
samet leti thi(yani Namaz o Wuzu k  haal me Ap Hazrat Ayesha ke badan  ko hath lagate the aur Namaz padhte rehte the.
(SAHEEH BUKHARI, KITAB US SALAT,  BAAB AURAT KE PEECHE NAFIL  NAMAZ KA BAYAN)
Magar Ghair Muqallideen ka Mazhab  ye hai ke  “AURAT KA CHOONA NAQISE WUZU AUR WUZU TODNE WALA HAI.”
(TAISEERUL BAARI 1/143)

3. Bukhari Shareef me kayee  riwayaat hai jin ka Mafhoom ye hai  ke SHADEED GARMI ME NAMAZ  ZOHAR TAKHEER SE ADA KI JAYE.
(SAHEEH BUKHARI KITAB  MAWAQEETUR SALAAT BAAB AL  IBRAAD BIZ ZUHAR FI SHIDDATIL  HAR)
Lekin Ghair Muqallideen ka mazhab  ye hai  “NAMAZ HAR HALAT ME AWWAL  WAQT ME PADHNI AFZAL HAI”
[FATWA SANAIYYA 1/553]

4. Bukhari Shareef ki riwayat hai ke  Rasoolullah sallallahu alaihi  wasallam aur Hazrat Abu Bakr o  Hazrat Omer Razi Allahu anhuma  NAMAZ KE ANDAR QIRAT KO ALHAMDU LILLAHI RABBIL  AALAMEEN se shuru karte the.”
(SAHEEH BUKHARI KITABUL AZAAN  BAAB MAA YAQRAOO BAAD AT  TAKBEER)

Magar Ghair Muqallideen ka kehna  hai  “JAHRI NAMAZ ME PUKAR KAR AUR  SIRRI NAMAZ ME AHISTA (Bismillah
padhna) behtar hai.”
[DASTOORUL MUTTAQI SAFHA 92]

5. Bukhari Shareef ki riwayat hai ke  Nabi Kareem sallallahu alaihi  wasallam ZOHAR KI PEHLI 2
RAKATON ME SURAH FATIHA AUR 2  SOORTEN PADHTE THE AUR BAAD KI
2 RAKATON ME SIRF SURAH  FATIHA.”  (SAHEEH BUKHARI KITABUL AZAAN  BAAB YAQRAU FIL AKHIRAIN BI
FAATIHAL KITAB)

Magar ye Hazraat kehte hai  “Admi ke lye jayaz hai ke 4 Rakaat  wali Namaz me doosri 2 Rakaton ke  Andar Surah Fatiha ke sath Doosri  Surat padh le.”
[NUZULUL ABRAR 1/78]

6. Imam Bukhari ne likha hai aur  Hadees bhi Zikr ki hai ke JUMA KA  WAQT ZAWAAL KE BAAD HOTA HAI  AUR HAZRAT ANAS RAZI ALLAHU  ANHU KA BAYAN HAI KE  RASOOLULLAH SALLALLAHU ALAIHI  WASALLAM SURAJ DHALNE KE BAAD
JUMA ADA FARMATE THE.

(SAHEEH BUKHARI KITABUL JUMA  WAQTUL JUMA IZAA ZALATISH  SHAMS)

Magar Ghair Muqallideen ka Mazhab  hai  “JUMA KA WAQT US WAQT SHURU  HO JATA HAI JAB KE SURAJ EK
NEEZAH KE BARABAR BULAND HOJAYE.”
[NUZULUL ABRAR 1/152]

7. Imam Bukhari ne riwayat zikr ki  hai ke Madina Tayyiba o Masjid e  Nabawi ke baad Rasoolullah  sallallahu alaihi wasallam ke Ahad  me Sab se pehla JUMA BEHRAIN (MULK) KI EK BASTI ‘JAWAASI’ ME  HUA.”
(SAHEEH BUKHARI KITABUL  MAGHAAZI)

Aur ye hazraat gau gau jagah jagah  aur 2 Admi me bhi JUMA KI NAMAZ  KO kehte hain.
(AL URFUL JAAWI 41,42)

8. Imam Bukhari ne JUMA KE DIN  KHUTBA SE PEHLE 2 AZAANEN  NAQAL KI HAIN EK KHUTBA WALI  AUR EK USSE QABL JAISA KE MAMOOL HAI.
(SAHEEH BUKHARI KITAB UL JUMA  BAAB AT TAZEEN INDAL JUMA)

Magar Ghair Muqallideen kehte hain “HAMARE ZAMANE ME MASJID ME 2  AZAANE HOTI HAI WO SAREEH  BID’AT HAI.”
[FATAWA SATTARIYA 3/ 85]

Allah Ta’ala Is Fitne se Ummat ki  Hifazat farmaye.
Ameen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *