Imarate Quboor Par Aiterajaat Wa Jawabat

Bismillah

Mukhalifeen ke is masla par sirf 2 hi Aiteraj he. Awwal to yeh ki Mishkat Babuddafan (safa-148) me bariwayat Muslim he-

Huzoor Alaihissalatu Wassalam ne mana farmaya is se ki Qabro par gaj ki jaye aur is se ki us par imarat banai jaye aur is se ki us par betha jaye ! Aura am Fuqha farmate he ki “ yukrehul benao alal Quboore “ is Hadees se malum hua ki 3 kam Haram he. Qabr ka pukhta banana,Qabr par imarat banana aur Qabr par mujawir ban kar bethna.

Jawab- Qabr ko Pukhta  karne se mana hone ki 3 soorate he. Ek to yeh ki Qabr ka andruni hissa jo ki Mayyat ki taraf he usko pukhta kiya jaye. Is liye Hadees me farmaya gaya “ An yujassasal Qubooru “ yeh na farmaya gaya “ Alal Quboore “ Dusre yeh ki Aammatul Muslemeen ki pukhta ki jaye kyuki yeh befayda he. To Ma’ana yeh hua ki har Qabr ko yeh pukhta banane se mana farmaya. Teesra yeh ki Qabr ko saawat,takalluf ya fakhr ke liye pukhta kiya. Yeh teeno soorte mana he aur agar nishani baqi rakhne ke liye kisi Waliyullah ki Qabr pukhta ki jaye to jaiz he Kyuki  Huzoor Alaihissalatu Wassalam ne Usman ibne Maz’oon ki Qabr Pukhta paththar ki banai Jesa ki Pahle Bab me Arz kiya gaya. Lam’aat me isi “An yujassasal Qubooru “ ke ma’at hat he. “ Lema fihe minzzinate wattakallufe “ Kyuki isme mahaj sajawat aur takalluf  he. Jis se malum hua ki agar isliye na ho to Jaiz he. “ An yubna alaihi “ Yaani Qabr par Imarat banana mana farmaya he. Iske chand Ma’ani he. Awwalan to yeh ki khud Qabr par imarat banai jaye. Is tarah ki Qabr deewar me shamil ho jaye.

Chunanche Shaami Babuddafan me he- Qabr ko ek hath se jyada uncha karna mana he. Kyuki Muslim me he ki- Huzoor Alaihissalatu Wassalam ne Qabr ko pukhta karne aur us par kuch banana se mana farmaya. Durre Mukhtar isi Ba’ab me he.

Qabr par mitti se jyada karna mana he, Kyuki imarat banane ke darja me he. Is se malum hua ki Qabr par banana yeh he ki Qabr deewar me aa  jaye. Aur Gumbad banana yeh “ Haulul Qabre” Yaani Qabr ke ird gird banana he. Yeh mana nahi. Dusre yeh ki yeh Hukm Aammatul Muslemeen ki Qabro ke liye he. Teesare yeh is banana ki tafseer khud dusri Hadees ne kar di jo ki

Mishkat Babul-Masajid (safa-72) me he.

Ay Allah meri Qabr ko boot na banana jiski pooja ki jaye us kaum par khuda ka sakht gazab he jisne apne Paigambaro ki Qabro ko Masjid bana liya.

Is se malum hua ki kisi Qabr ko Masjid banana us par imarat bana kar uski taraf Namaj padhna haram he yahi sahi hadees se murad he- Qabro ko na banao Masjid . Qabr ko masjid banane ke yeh Ma’ani he ki uski ibadat ki jaye ya kam aj kam usko Qibla bana kar uski taraf sazda kiya jaye.

Allama Ibne hazar Asqalaani Fathul-Baari Sharah Bukhari me farmate he- Baizavi ne farmya ki jabki yahud wa nashara Paigambaro ki Qabro ko Ta’ajiman sazda karte the aur usko Qibla banakar uski taraf  Namaj padhte the aur un Quboor ko unhone boot bana rakha tha lihaja us par Huzoor Alaihissalatu Wassalam ne la’anat farmayi aur musalmano ko is se mana farmaya. Yeh hadeese Motrij ki  peshkarda hadees ki tafseer ho gayi. Malum ho gaya ki Kubba bana ne se mana nahi farmaya balki Qabr ko Sazdagaah banane se mana farmaya. Chothe yeh ki yeh Mumane’at hukme sharai nahi he balki Zuhad wa Taqwa ki ta’aleem he. Jesa ki hum pahle ba’ab me arz kar chuke ki rahne ke makanaat ko pukhta karne se bhi roka gaya balki gira diyw gaye. Panchvi yeh ki jab banane wale ka yeh aitekaad ho ki is imarat se mayyat ko rahat ya fayda pahunchta he to mana he ki yeh galat khyaal he aur agar jaaireen (jiyarat karne wale) ki rahat ke liye imarat banayi jaye to jaiz he.

Humne yeh taujihe isliye ki, ki bahut se sahaba ikraam ne khaash-khaash Qabro par imaraat banayi he yeh fy’al (kaam) Sunnate Sahabaa he chunanche Hazrat Farooque (Radiallahu Anhu) ne Huzoor Alaihissalatu Wassalam ki Qabre Anwar ke ird-gird imarat banayi. Sayyadana Ibne Zubair (Radiallahu Anhu) ne us par khubsoorat imarat banayi. Imam Zainul Aabedeen (Radiallahu Anhu) ki biwi ne apne shohar ki Qabr par kubba dala jisko hum bahawala  Miskaat Babul-Buka se naql kar chuke. Jauze Imam Zainul Aabedeen (Radiallahu Anhu) ke Fy’al (kaam) ke mat’hat Mulla Ali Qari Mirkaat Sharah Mishkaat Babul-Buka me farmate he- Tarjama- jahir yeh he ki yeh kubba dosto aur Sahabaa ke jama  hone ke liye tha taaki Zikrullah aur tilawate Quraan kare aur Duaae Magfirat kare lekin in bibi ke is kaam ko mahaj befayda banana jo ki makruh he yeh Ahle Bait ki shaan ke khilaf he.

Saaf malum hua ki bila fayda imarat banana mana aur jaaireen (jiyarat karne wale) ke aaram ke liye jaiz he. Aur Hazrat Umar Farooque (Radiallahu Anhu) ne Hazrat Zainab binte Jahash (Radiallahu Anha) ki Qabr par kubba banaya. Hazrat Aaisha Siddiqua (Radiallahu Anha) ne apne bhai Abdurehman ki Qabr par aur Muhammad Ibne Hanfiya (Ibne Hazrat Ali) ne Abdullah Ibne Abbas Radiallahu Anhum ki Qabr par kubba banaya. Muntaka Sharah Mua’tta Imam  Maalik me Abu Abd Sulaimaan Alaihirrahma farmate he-

Tarjama- Hazrat Umar (Radiallahu Anhu) ne Zainab Binte Jahash ki Qabr par kubba banaya. Hazrat Aaisha ne apne bhai ki Qabr par kubba banaya. Muhammad Ibne Hanfiya (Ibne Hazrat Ali) ne Ibne Abbas ki Qabr par kubba banaya Radiallahu anhum aur jisne kubba banana makruh kaha he to uske liye kaha jo ki usko fakhr wa takabbur ke liye banaye.

Bidae Ussanae jild awwal Safa-320 me he

Tarjama- jabki taaif me ibne Abbas (Radiallahu- Anhu) ka inteqaal hua, to un par Muhammad Ibne Hanfiya ne Namaj padhi aur unki Qabr dhalwaan banayi aur Qabr par kubba banaya.

Ainee Sharah Bukhari me he-  “Zarbahu Muhammadu Ibnul Hanfiyate Ala Qabre Ibne Abbasin” in shabaa ikram ne yeh fy’al (kaam) kiye aur sari ummat Roza-E-Rasool Alehissalam par jati rahi. Kisi Muhaddis kisi faqih kisi Aalim ne is Roza par Aitraaj na kiya. Lihaja is Hadees ki yahi taujeehe ki jaye jo ki humne ki. Qabr par baithne ke Ma’ana he Qabr par chadd kar baithna manaa he. Na ki waha mujawir ban na . Mujawir ban na to jaiz he. Mujawir usko kahte he jo ki Qabr ka Intejam rakhe. Kholne band karne ki chabi apne paas rakhe wagerah wagerah .yeh Sahabaa  ikram se saabit hazrat Aaisha Siddiqua Radiallahu Anha Musalmano ki walida Huzoor Alaihissalatu Wassalamki Qabre Anwar ki muntjema aur chabi wali thi. Jab Sahabaa ikraam ko jiyarat karni hoti to un se hi khulwa kar jiyarat karte. (dekhe Mishkaat Babuddafan) Aaj tak Roza-E-Mustafa Alehissalam par mujawir rahte he kisi ne unko Na-jaiz na kaha,

(2) Mishkaat Babuddafan Safa-148 me he.

Abu Hayaj Asadi se marvi he ki mujh se Hazrat Ali Radiallahu Anhu ne farmaya ki kya mai tumko is kaam par na bheju jis par mujhko Huzoor Alehissalatu Wassalam ne bheja tha wah yeh ki tum koi tasweer na chodo magar mitaa do aur na koi unchi Qabr magar usko barabar kar do.

(Bukhari jild-2 Kitabul Janaiz Babul-jaride Alal Qabre, Safa-181)

Ibne Umar Radiallahu Anhu ne Abdurehman Ki Qabr par kubba khema dekha lihaja Aapne farmaya ki ay ladke isko alaahida kar do. Kyuki un par unke amal saya kar rahe he in dono Hadeeso se malum hua ki agar kisi Qabr par Imarat bani ho yak i Qabr unchi ho to usko gira dena chahiye.

(Note Jaruri- Is Hadees ko Aad bana kar Najdi-Wahabiyo ne Sahabaa aur Ahle bait ke majarat ko gira kar zameen ke barabar kar diya.

Jawab- jin Qabro ko gira dene ka Hazrat Ali Radiallahu Anhu ne hukm diya he wah kuffar ki Qabre thin a ki Muslemeen ki iski chand wajahe he Awwalan to yeh he ki Hazrat Ali Radiallahu Anhu ne farmaya ki mai tumko us kaam ke liye bhejta hu jiske liye mujhe Huzoor Alehissalatu Wassalam ne bheja tha Huzoor Alehissalatu Wassalam ke zamana me jin Qabro ko Hazrat Ali Radiallahu Anhu ne giraya wo musalmano ki Qabre nahi ho sakti kyuki Sahabi ke dafan me Huzoor Alehissalatu Wassalam shirkat farmate the aur Sahabaa Ikraam koi kaam bhi Huzoor Alehissalatu Wassalam ke bagair Mashwara ken a karte the, lihaja us waqt jis kadar Quboore Muslemeen bani wah ya to Huzoor ki Mojudagi me ya Aapki ijazat se. to wah kon se musalmano ki Qabre thi ki najaiz ban gayi aur unko mitana pada. Haa Isaai ki Quboor unchi hoti thi Bukhari Sahrif me Masjide Nabvi ki Ta’ameer ke bayan me he. Huzoor Alehissalatu Wassalam ne mushrekeen ki Qabro ka hukm diya pas ukhed di gayi.

Shaikh Ibne Hazar Makki Fathul-Bari Jild-2 Safa-260 me farmate he

– Kya Jahiliyat ke Mushrekeen ke Qabre ukhed di jaye (Baab) Farmate he Yaani Ma Siwa Ambiya Aur unke Mutbaeen ke Kyuki Unki Qabre Dhane unki Tauheen he.

Dusri jagah farmate he- is Hadees me is par daleel he ki jo Qabristaan mulk me aa gaya usme tasarruf karna jaiz he aue purani Qabre ukhaad di jaye basharte ki izzat wali na ho.

Is Hadees aur iski Sharah ne mukhalif ki peshkrda Hadees Hazrat Ali Radiallahu Anhu ki tafseer kar di ki mushrik ki Qabre girayi jaye. Dusre isliye ki isme Qabr ke sath photo ka kyu zikr he, Musalman ki Qabr par photo kaha hota he? Malum huaa ki kuffar ki Qabre hi muraad he. Kyuki unki Qabro par Mayyat ka photo bhi hota he. Teesre isliye ki farmate he ki unchi Qabr ko zameen ke barabar kar do. Aue Musalman ki Qabr ke liye sunnat he ki Zameen se ek hath unchi rahe.usko bilkul pevand Zameen karna khilaafe Sunnat he. Man na padega ki wah Quboore Kuffar thi warna ta’ajjub he ki Sayyadana Ali Radiallahu Anhu to unchi Qabre Ukhadwaye aur unke farjand Muhammad Ibne Hanfiya Ibne Abbas Radiallahu Anhuma ki Qabr par kubba banaye. Agar kisi Musalman ki Qabr unchi ban bhi gayi. Tab bhi usko nahi ukhed sakte Kyuki usme Musalman ki tauheen he. Awwalan uncha na banao. Magar jab ban jaye to na mitaao. Quraan paak chota size chapna mana he dekho Shaami Kitabul-Karahiyat. Magar jab chap gaya to usko na feko na jalaao. Kyuki isme Quraan ki be’adbi he. Ahadees me Warid he ki Musalman ki Qabr par baithna waha pakhaana karna, waha juta se chalna wese bhi us par chalna firna manaa he magar Afsos he ki Najdi ne Sahabaa ikraam ke Majaraat giraye aur malum huaa ki ab jaddah me Angrej isaaiyon ki unchi-unchi Qabre barabar ban rahi he. Sadqa Rasoollallah Sallallahu Alehi Wasallam yaktuluna ahlal islame yatrukna ahlal asnaam. Har ek ko apni jeans se muhabbat hoti he. Hazrat Ibne Umar Radiallahu Anhu ki Hadees se Sanad lana mahaj beja he wah to khud farma rahe he ki mayyat par Aamaal ka saya kafi he. Jis se malum huaa ki agar mayyat par saya karne ke liye kubba banaya to manaa he. Jaireen (jiyarat karne wale) ke Aaram ke liye Banaya to jaiz he Ainee Sharah Bukhari isi Hadees ke Mat’hat farmate he.

Idhar ishara he ki qabr par sahih garaj ke liya khema lagana jase ki jindo ko dhoop se bachane ke liya na ki mayyat ko saya karne ke liya jayeez he iska tazarba mujh ko is taraha hua me ek dafa dopahar ke waqt ek gante ke liya siyalkote gaya bahut shok tha ki mulla Abdul haqeem faazil siyalkoti alehirrahma ke mazaar me fatiha padhu kyuki unki hawashi daikhne ka mashgala raha waha pahucha qabr par koi sahiban na tha jameen garm thi dhoop tez thi bamushkil tamaam chand ayat padh kar foran waha se hatna pada jazba-e-dil dil hi me rah gaya us din malum hua mazarat me imarat bahut fayeda mand he.

Tafseer e roohul bayan para 26 soor fatah – jere aayat  ki baaz log kahte he chuki aaj kal log Auliya Allah ki qabro ki tazeem karte he lihaza hum in qabro ko girayge taki yeh log daikh le Auliya Allah me koi kudrat nahi he warna wah apni qabro ko girane se bacha lete.

To jaan lo ki yeh kaam khaalish kufr he firoan ke Kaul se maakhuz he ki chod do mujhko me musa ko qatl kar du wah apne kudha ko bula le me khof karta hu ki tumhara din badal dega ya jameen me fasaad fela dega ek baar kisine kaha ki Auliya ALLAH ya sahaba kiram me kuch taqaat thi to nazdi wahabi se apni  qabro ko kyu na bachaya?

Malum hua yah mahaz murde he fir unki tazeem wa toqeer kesi? mene kaha Huzur  Sallalaho Aliahe Wasallam se pahle kaba shareef teen so (300) boot they or ahadees me he ki kareeb qayamat ek shakhs kaba shareef ko gira dega aaj lahor me masjid ko shaheed kar sikho ka gurudawra ban gayi to ager hindu kahe ki Allah me taqat thi to usne apna ghar humare haatho se kyuna bachaya auliya Allah ya unki maqabir ki taazim unki mehbubiyat ki wajah se ki jati he naki mahaz kudrat se, jese ki masjid aur kaba shareef ki tazeem ibne mas’udh ne bahut si masjide bhi gira di jese ki Sayyedna bilaal kohe safa par wagerah wagerah.

Allah hum ko haq samjhne or haq par chalne ki tofiq aata kare Aameen

2 thoughts on “Imarate Quboor Par Aiterajaat Wa Jawabat”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *